Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Пленума на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Цветинка Пашкунова и Даниела Машева за свои представители в междуведомствената работна група към Министерство на правосъдието за изготвяне на нормативни изменения в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

Необходимостта от измененията е във връзка с резултатите от изготвена Последваща оценка на въздействието на ЗИНЗС, чиято основна цел е била идентифицирането и ретроспективното оценяване на въздействията от неговото приложение за периода 2016 – 2018 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет не възразява съдилищата да преминат към безхартиен обмен на документи с разработената от Националното бюро за правна помощ „Единна информационна система за отчитане на правната помощ“, при осигурена гаранция от страна на разработчиците на програмите за защита на данните от нерегламентиран достъп. Системата е разработена в изпълнение на проект по Оперативна програма „Добро управление“ и ще бъде предоставена безвъзмездно за ползване.

Решението е предхождано от работна среща на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“, председателя на Висшия адвокатски съвет, председателя на Националното бюро за правна помощ и представители на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС.

Пленумът на ВСС не се противопоставя на възможността за безхартиен обмен на документи за правна помощ между адвокатите, Националното бюро за правна помощ и съдилищата. При електронния обмен исканията за допускане на правна помощ, определянето на адвоката и връщането на информацията се извършва по електронен път. Адвокатът, който предоставя правна помощ, има достъп до цялата документация по делата или досъдебното производство по електронен път и при приключване на служебната му защита, той получава цялата информация сканирано, прави своя отчет до адвокатската колегия, която дава становище и изпраща по електронен път отчета до Националното бюро за правна помощ.

Пленумът на Висшия съдебен съвет прекрати трудовия договор на Силвия Рашева Илиева, заемаща длъжността „главен секретар“ на Висшия съдебен съвет и я освободи от заеманата длъжност, считано от 12.07.2019 г., на основание чл. 326, ал. 1 и ал. 2, изречение първо, предложение първо от Кодекса на труда.

Николай Найденов – директор на дирекция „Правна“, бе определен за временно изпълняващ длъжността „главен секретар“ на Висшия съдебен съвет до назначаване на главен секретар по законоустановения ред.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Нина Борисова Ангелова – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Монтана за изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Монтана, считано от 18.07.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Първият мандат на прокурор Ангелова изтича на 17.07.2019 г. Тя е определена за и. ф. административен ръководител по предложение от главния прокурор Сотир Цацаров

Facebook logo
Бъдете с нас и във