Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Решение № 9244 от 18.06.2019 г. на Върховния административен съд (ВАС) – петчленен състав – II колегия, постановено по адм. дело № 1858/2019 г., с което се отменя Решение № 80 от 04.01.2019 г. на ВАС – шесто отделение, постановено по адм. дело № 4867/2018 г., и вместо него постановява: Отменя решението на Прокурорската колегия на ВСС, прието по т. 2 от протокол № 7 от проведено заседание на 07.03.2018 г., с което е потвърдено наложеното със заповед № 118/15.01.2018 г. на административния ръководител на Софийска градска прокуратура дисциплинарно наказание „забележка“ на Кирил Димитров Димитров – прокурор в Софийска градска прокуратура.

Прокурорската колегия отложи за следващо заседание разглеждането на заповедта на административния ръководител на Софийска районна прокуратура, с която е наложено дисциплинарно наказание „забележка“ на Диана Янкова Векилова – прокурор в Софийска районна прокуратура.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ процедури за избор на административни ръководители на Окръжна прокуратура – Ловеч, Окръжна прокуратура – Ямбол, Районна прокуратура – Оряхово и Районна прокуратура – Свиленград.

Длъжностите за административни ръководители на районните прокуратура са свободни, а в окръжните прокуратури мандата на настоящите административни ръководители изтичат.

Предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт се подават в администрацията на ВСС, в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Нина Борисова Ангелова – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Монтана за изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Монтана, считано от 18.07.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Първият мандат на прокурор Ангелова изтича на 17.07.2019 г. Тя е определена за и. ф. административен ръководител по предложение от главния прокурор Сотир Цацаров.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 29.07.2019 г. за дата, на която да се проведе събеседването с допуснатите кандидати в процедурите за избор на административни ръководители на Апелативна прокуратура – София и Специализираната прокуратура.

Facebook logo
Бъдете с нас и във