Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие, че Полина Хаджимаринска – съдия в Софийски районен съд, не е извършила твърдените в предложение на председателя на Софийски градски съд, дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за съдебната власт по отношение на 10 дела по описа на СГС, по които е констатирано нарушение към 31.10.2017 г., обективирано в справка от 28.02.2017 г. Прието е също, че съдия Хаджимаринска не е извършила твърдените в предложението на председателя на СГС, нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ по отношение на 38 дела по описа на СГС, нарушение по които е констатирано към 31.07.2017 г.

Колегията прекрати производството по дисциплинарно дело № 16/2017 г. срещу съдия Хаджимаринска, образувано по предложение на председателя на Софийски градски съд, в останалата част по отношение на твърдение за нарушения, изразяващи се в неизготвянето на съдебните актове в срок по 73 въззивни граждански дела и 35 частни граждански дела, всички по описа на СГС, индивидуализирани в справка от 09.12.2015 г., като недопустимо, поради изтичане на 6-месечния срок по чл. 310, ал. 1 от Закона за съдебната власт, считано от откриване на нарушенията.

Колегията взе предвид установеното от дисциплинарния състав по дисциплинарно производство № 16/2017 г., че забавянето се дължи на обективни причини и не би могло да се вмени във вина на съдията: броят и обемът на делата сочат недвусмислено за физическа невъзможност да се спазят законовите срокове при разглеждането и решаването на всички възложени дела.

Посочено бе, че съдия Хаджимаринска е работила с натовареност много над допустимата.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие, че Люба Михайлова Петрова – съдия в Районен съд – Раднево (временно отстранена от длъжност с решение на СК на ВСС по протокол № 21/23.05.2017 г.), е извършила нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 и т. 4 от Закона за съдебната власт. Колегията ѝ наложи дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ – дисциплинарно освобождаване от длъжност.

Дисциплинарният състав по делото се мотивира, че извършеното от Люба Петрова нарушение на установения законов ред на провеждане на съдебни заседания, представлява отклонение от утвърдените етични правила при упражняване на професията, и противоречи на авторитета, уважението и доброто име на съдебната власт. Според него предложеното наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“ е съразмерно на извършеното и на личността на дисциплинарно отговорното лице.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати производството по дисциплинарно дело № 25/2017 г. по описа на ВСС, образувано срещу Иванка Петрова Болгурова – съдия в Софийски районен съд, поради изтичане на 6-месечния срок по чл. 310, ал. 1 от Закона за съдебната власт, считано от откриване на нарушенията.

Дисциплинарният състав по делото посочва, че дисциплинарното производство е образувано по предложение на административния ръководител на Софийски градски съд и на Инспектората към ВСС на 25.07.2017 г., след изтичане на шестмесечния срок по чл. 310, ал. 1 от ЗСВ, считано от откриването на съответното нарушение, т. е. след изтичане на преклузивния срок, визиран в закона, поради което е недопустимо и следва да бъде прекратено.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати дисциплинарно дело № 41/2017 г. по описа на ВСС, образувано по предложение на Инспектората към ВСС за налагане на дисциплинарно наказание на Мария Иванова Иванова-Ангелова – съдия в Софийски районен съд, председател на 75-и състав, поради изтичане на сроковете по чл. 310, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

Дисциплинарният състав по делото е установил, че то е образувано на 25.07.2017 г., след изтичане на шестмесечния срок по чл. 310, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, считано от откриването на съответното нарушение.

Съдийската колегия на ВСС разгледа дисциплинарното дело при отвод на Драгомир Кояджиков.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие, че Даниела Росенова Иванова – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, не е извършила нарушения по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 4 от Закона за съдебната власт, и не ѝ наложи дисциплинарно наказание.

Дисциплинарният състав по делото посочва, че в предложението на ИВСС не се твърди нарушение на конкретни правни норми, поради което не може да се приеме, че е налице правонарушение по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 4 от ЗСВ, както и че не е подкрепено с доказателства.

Дисциплинарно дело № 48/2017 г. по описа на ВСС, е образувано по предложение на Инспектората към ВСС с твърдение за непостоянна и противоречива практика при прилагането на чл. 9 от ЗСВ.

Съдийската колегия на ВСС  разгледа дисциплинарното дело при отводи на Драгомир Кояджиков – член на ВСС, и на Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във