Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 314, ал. 4 от ЗСВ, потвърди, наложеното със Заповед № 1926/16.05.2019 г. на административния ръководител на Софийска районна прокуратура, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“, на Диана Янкова Векилова – прокурор в Софийска районна прокуратура.

Заповедта на административния ръководител, ведно с решението на прокурорската колегия ще бъдат приложени към кадровото дело на прокурора.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Решение № 10271 от 03.07.2019 г. на ВАС – петчленен състав – II колегия по адм.дело № 758/2019 г., с което остава в сила Решение № 13853 от 13.11.2018 г. по административно дело № 3818/2018 г. на тричленен състав на Шесто отделение на ВАС, с което отхвърля жалбата на Райна Петрова Бачева, прокурор в Районна прокуратура - Благоевград, против решение по т. 2 от протокол № 6 от заседание на Прокурорската колегия на ВСС, проведено на 21.02.2018 г., с което й е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1 т. 2 ЗСВ – „намаляване на основното трудово възнаграждение с 20 на сто за срок от една година“ за допуснато дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 ЗСВ във връзка с чл. 1.4, 4.1, 4.2, чл. 5.3, чл. 5.4, чл. 5.5, чл. 5.6, чл. 5.6, чл. 5.7 и чл. 5.8 от Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Иван Бойчев Боев – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Бургас.

Прокурорската колегия, на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, избра чрез жребий дисциплинарен състав: Пламен Найденов - председател и докладчик, Йордан Стоев, Пламена Цветанова.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас, на основание чл. 314, ал. 2 от ЗСВ. Според посочената разпоредба, когато в хода на дисциплинарното производство се установи, че е налице основание за налагане на наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2, 3, 4 или 6 от ЗСВ – намаляване на основното месечно възнаграждение, понижаване в ранг или в длъжност, или дисциплинарно освобождаване от длъжност, административният ръководител спира дисциплинарното производство и прави мотивирано предложение за налагане на наказанието до съответната колегия на ВСС и ѝ изпраща преписката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във