Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, да разкрие 1 щатна длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Търговище, считано от 02.08.2019 г. Предложението ще бъде внесено за разглеждане и произнасяне в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено за 22.07.2019 г.

Оптимизирането на щатната численост на Окръжна прокуратура – Търговище е във връзка с обезпечаването на административния ръководител Драгомир Сяров, чиито втори мандат изтича на 01.08.2019 г.

Към настоящия момент в прокуратурата не е налице свободна длъжност, която да послужи за устройване на прокурор Сяров. С оглед задължението на Прокурорската колегия да преназначи магистрата на заеманата преди избора или на равна по степен длъжност, както и изрично заявеното от него желание за връщане в Окръжна прокуратура – Търговище е необходимо увеличаване щатната численост на органа.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Златко Велков Тодоров – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Добрич за изпълняващ функциите административен ръководител на Окръжна прокуратура – Добрич, считано от 24.07.2019 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

С решение от днес, Прокурорската колегия преназначи, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Пламен Николов Николов на заеманата преди назначаването му за „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Добрич длъжност – „прокурор“ в окръжната прокуратура, считано от 24.07.2019 г.

Прокурор Тодоров има над 26 години юридически стаж и е заемал следните длъжности: следовател в отдел Следствен МВР – от 01.01.1993 г. до 01.01.1995 г.; следовател в ОСлС от 01.01.1995 г. до 01.01.2000 г.; адвокат в АК – Добрич от 01.04.2000 г. до 31.05.2001 г.; прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич от 25.06.2001 г. до 23.09.2009 г.; заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Добрич от 23.09.2009 г. и към момента.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи от заеманата длъжност „прокурор“, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65-годишна възраст,  както следва:

- Павлин Борисов Богданов - прокурор в Софийска районна прокуратура, считано от 24.07.2019 г. и

- Евелина Иванова Донова – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен, считано от 19.07.2019 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, на място в по-горен ранг „прокурор в окръжна прокуратура“ - Таня Христова Горчева – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив и Светла Стоянова Иванова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас.

На място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ бе повишена Анна Федева Баракова – прокурор в Районна прокуратура – Плевен, Милена Недева Славова – прокурор в Районна прокуратура – Свиленград бе повишена в ранг „прокурор в апелативна прокуратура“.

Прокурорите са повишени, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във