Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за 11 септември 2019 година изслушването на кандидатите и провеждането на избор за административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София. Решението на колегията е във връзка с депозирана, на 29.07.2019 г., молба от Албена Вутова – и. ф. административен ръководител на Апелативна прокуратура – София, за отлагане на насроченото събеседване в изборната процедура, поради представен болничен лист.

Другият кандидат Радослав Димов Димов – административен ръководител на Районна прокуратура – София бе уведомен лично за определената нова дата за провеждане на избора.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ процедури за избор на административни ръководители в Районна прокуратура – Видин и Районна прокуратура – Карнобат. Предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт се подават в администрацията на ВСС, в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник.

Длъжностите са свободни, след като на 19.07.2019 г. Ваня Цокова встъпи в длъжност „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Видин, а Мирослав Илиев бе повишен и встъпи в длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура на 26.07.2019 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Мариана Благоева Калинска-Захманова – прокурор в Районна прокуратура – Петрич, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Петрич, считано от датата на встъпване в длъжност.

В предложението от Пиринка Костадинова – административен ръководител на Районна прокуратура – Петрич е посочено, че прокурор Калинска-Захманова притежава необходимите професионални и морални качества за заемане на длъжността. Тя има над 18 години юридически стаж в органите на съдебната власт, от които над 16 години в Районна прокуратура – Петрич. В периода от 05.01.1998 г. до 05.01.1999 г. е била съдебен кандидат в Окръжен съд – Благоевград. От 13.06.2001 г. до 01.07.2002 г. е младши прокурор в Районна прокуратура – Петрич, след което заема длъжността „прокурор“, която изпълнява и към настоящия момент.

Facebook logo
Бъдете с нас и във