Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на Пленума на ВСС да съкрати една щатна длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Търговище, считано от датата на вземане на решението. Предложението ще бъде внесено в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено за 12.09.2019 г., с цел възстановяване броя на утвърдената щатна численост на Окръжната прокуратура.

С решение на Пленума на ВСС по протокол № 18/22.07.2019 г. е разкрита една щатна длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Търговище с оглед изтичащия 01.08.2019 г. мандат на административния ръководител и липсата на свободна длъжност за неговото преназначаване.

Към настоящия момент е налице една вакантна длъжност „прокурор“, освободена от Дилянка Стоянова, встъпила на 08.08.2019 г. на длъжността административен ръководител на Окръжна прокуратура – Търговище.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе предварително атестиране на Вахиде Робова – прокурор в Районна прокуратура – Благоевград; Цветелина Стефанова – прокурор в Районна прокуратура – Варна и на Иво Боев – прокурор в Софийска районна прокуратура и прие оценки много добра.

Проведено бе периодично атестиране и на Станелия Караджова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Бургас, която получи комплексна оценка „Много добра“.

Колегията прие комплексна оценка „Много добра“ на Божидара Ганева – Димова – прокурор в СРП; Аделина Хаджиатанасова – прокурор в РП – Бургас, които придобиха статут на несменяемост.

Прокурор Екатерина Микова е повишена на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.

Прокурорската колегия освободи, поради пенсиониране Христо Кирилов от заеманата длъжност „следовател“ в Окръжна прокуратура – Кюстендил.

Facebook logo
Бъдете с нас и във