Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Димитър Йорданов Димов – прокурор в Окръжна прокуратура – Шумен, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за отличието е направено от Маргарита Георгиева – административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Шумен. Тя посочва, че с цялостното си поведение като магистрат прокурор Димов е допринесъл за издигане на авторитета на Прокуратурата, и е завоювал уважението на магистратите и съдебните служители.

Колегията освободи Димитър Йорданов Димов от заеманата длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Шумен.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165,, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт освободи Пламен Георгиев Димитров от заеманата длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура, считано от 02.10.2019 г.

Решението е във връзка с подадена от него на 01.10.2019 г. молба за освобождаване.

Колегията взе предвид и становище на Комисията по атестирането и конкурсите, че прокурор Пламен Георгиев няма висящи преписки и досъдебни производства, и няма пречка за неговото освобождаване от длъжност.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши класираните кандидати за заемане на три длъжности „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, съгласно обявения конкурс с решение на Прокурорската колегия по протокол № 6/21.02.2018 г., обнародван в Държавен вестник, бр. 19/02.03.2018 г.

На основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ Колегията проведе гласуване по поредността на класирането, като считано от датата на встъпване в длъжност, повиши:


  •  Янка Стоянова Гочева – прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград, на длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура;

  • Красимира Алексиева Филипова – заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София, на длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура;

  • Ваня Василева Стефанова – прокурор в Софийска градска прокуратура, на длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура.

Поради попълване на местата, Колегията прекрати гласуването за останалите кандидати, участвали в конкурс.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши класираните кандидати за заемане на три длъжности „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, съгласно обявения конкурс с решение на Прокурорската колегия по протокол № 6/21.02.2018 г., обнародван в Държавен вестник, бр. 19/02.03.2018 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във