Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт, преназначи Антон Еленков Антов – и. ф. административен ръководител – председател на Районен съд – Белоградчик, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Белоградчик, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител – председател на съда.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати откритите процедури по периодично атестиране на Таня Георгиева Плахойчева и на Методи Орлинов Лалов поради тяхното освобождаване от длъжност „съдия“ в Софийския районен съд (СРС) с решения на Колегията съответно по протокол № 24/23.07.2019 г., т. 40 и протокол № 29/17.09.2019 г., т. 22.

Колегията повиши на основание чл. 234 от Закона за съдебната власт Атанас Николаев Атанасов – съдия в Софийски градски съд, Мария Георгиева Коюва – съдия в СРС, и Екатерина Стефанова Роглекова – съдия в Окръжен съд – Пловдив, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението.

На същото основание Веселка Николова Йорданова – съдия в СРС, е повишена на място в по-горен ранг „съдия в апелативен съд“, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение направеното предложение от Красимир Викторов Сотиров – съдия в Районен съд – Карнобат, за откриване на процедура за преназначаване на един съдия по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт от Районен съд – Карнобат, в Софийски районен съд.

Решението се изпраща на Красимир Сотиров – съдия в Районен съд – Карнобат, за сведение.

Колегията намери, че не са налице предпоставки за откриване на процедурата, тъй като към момента Районен съд – Карнобат е сред среднонатоварените органи на съдебната власт, но при преместване на един магистрат натовареността ще се увеличи значително над средната за страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във