Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не наложи дисциплинарно наказание на Мирослав Тодоров Петров – съдия в Софийски районен съд, по воденото срещу него дисциплинарно дело № 45 по описа на ВСС за 2017 г. То е образувано по предложение на Стефан Милев - и. ф. административен ръководител на Софийски районен съд, с твърдение за виновно неизпълнение на служебните задължения, изразяващо се в системно неспазване на сроковете за изготвяне на решения и мотиви към постановени присъди по 152 наказателни дела, с което неоправдано е забавил производството по тях.

Дисциплинарният състав по делото не е установил виновно осъществяване на елементите на фактическия състав на нарушенията по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ, тъй като е налице прекомерност на броя на възложените му дела и съществуват обективни причини за допуснатото забавяне при постановяване на съдебните актове. Направен е извод, че причината за забавата не се корени в липсата на отговорност и желание да се положат усилия за ефективно изпълнение.

С решение, взето със 7 гласа „за“ и 3 гласа „против“, по протокол № 25/30.07.2019 г. Колегията не прие направеното от дисциплинарния състав по делото предложение, на Мирослав Тодоров Петров – съдия в Софийски районен съд, да не се налага дисциплинарно наказание.

С 4 гласа „за“ и 8 „против“ в заседанието днес Колегията не прие предложение да бъдат събрани допълнително доказателства по дисциплинарното дело срещу съдия Петров.

Направеното предложение за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт „забележка“, с 6 гласа „за“ и 6 гласа „против“, също не събра необходимото мнозинство от 8 гласа за вземане на решение.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати производството по дисциплинарно дело № 34/2017 г. по описа на ВСС, поради освобождаването на Таня Георгиева Плахойчева от длъжността „съдия“ в Софийски районен съд.

В срока на произнасяне на дисциплинарния състав с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 24/23.07.2019 г., д. т. 40, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, Таня Георгиева Плахойчева е освободена от заеманата длъжност „съдия“ в СРС, считано от 19.08.2019 г.

Предвид това, по дисциплинарно дело № 34/2017 г. не е налице субект в производството, по отношение на който би могла да бъде реализирана дисциплинарна отговорност при наличие на законовите предпоставки за това и същото следва да бъде прекратено.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във