Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващо заседание произнасянето по дисциплинарно дело № 19/2018 г., поради липса на кворум от направени отводи от членове на колегията. Дисциплинарно дело № 19/2018 г. по описа на ВСС срещу Стефи Кирилова Гълъбова – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, е образувано по предложение от административния ръководител на Софийска градска прокуратура.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наложи, на основание чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, дисциплинарно наказание „забележка“ на Цветомила Цветанова Събинска – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Враца, за допуснато дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 1 от ЗСВ - „системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони, изразяващо се в произнасяне извън срока по чл. 145, ал. 2 ЗСВ по 122 бр. преписки и произнасяне извън срока по чл. 242, ал. 4 НПК по 54 бр. досъдебни производства, осъществено през периода от 01.01.2017 г. до 30.08.2018 г. .

Дисциплинарно дело № 1/2019 г. по описа на ВСС е образувано по предложение на Инспектора към Висшия съдебен съвет.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед № РД – 813/13.08.2019 г. на и. ф. административния ръководител на Районна прокуратура – Варна, с която на основание чл. 327, ал. 1 от ЗСВ, е обърнато внимание на Николай Найденов Павлов – прокурор в Районна прокуратура - Варна. Заповедта на административния ръководител, ведно с решението на Прокурорската колегия ще бъдат приложени към кадровото дело на прокурора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във