Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, Еманоел Василев Вардаров от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Районен съд – Горна Оряховица, считано от датата на вземане на решението. Uолегия намали, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, от две на една щатните длъжности за заместник на административния ръководител в съда, като трансформира едната свободна длъжност в длъжност „съдия“q в рамките на определената по реда на чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ щатна численост на Районен съд – Горна Оряховица, считано от датата на вземане на решението.

Еманоел Вардаров е преназначен на заеманата от него длъжност „съдия“ преди назначаването му за заместник на административния ръководител, считано от датата на вземане на решението.

Решенията на Съдийската колегия са във връзка с предложение от Златина Личева-Денева, председател на Районен съд – Горна Оряховица, според която при настоящата щатна численост на съдиите не е необходимо административния ръководител да бъде подпомаган от двама заместници.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи произнасянето по молбата от Бисерка Василева Памукова за освобождаването ѝ от длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, поради подадена оставка. Съдия Памукова е отправила искане за определяне на четиримесечен срок, считано от датата на подаване на молбата ѝ, в който да изготви съдебните актове по приключените съдебни дела. След проведен дебат, членовете на Съдийската колегия възложиха на Работната група в състав: Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Атанаска Дишева, Вероника Имова, Олга Керелска и Красимир Шекерджиев, да изготвят проект на правила за освобождаване от длъжност „съдия“ при подадена оставка, както и да обсъдят възможностите за изготвяне на предложение за законодателни промени в съществуващите разпоредби на Закона за съдебната власт.

Работната група бе определена с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 34/22.10.2019 г. за изготвяне на предложения за законодателни промени по отношение на конкурсите.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет допълни чрез жребий състава на конкурсната комисия за повишаване в окръжните съдилища – търговска колегия, поради направени отводи. За редовен член бе определен Христо Лилянов Лазаров – съдия в Апелативен съд - София мястото на Иво Димитров Димитров – съдия в Апелативен съд - София, а за резервен член Емилия Атанасова Брусева - съдия в Апелативен съд - София на мястото на Анелия Драганова Цанова - съдия в Апелативен съд - София.

Конкурсът за повишаване в окръжните съдилища – търговска колегия е обявен с решение на Съдийската колегия по протокол № 21/02.07.2019 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение искането на административния ръководител на Районен съд – Дупница за прекратяване на командироването на съдия Светослав Атанасов Пиронев в Софийски районен съд.

Съдия Пиронев е командирован във връзка с решение на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ по протокол № 33/22.11.2017 г. за публикуване на съобщение на интернет сайта на ВСС за командироване на съдии в СРС с оглед преодоляване на високата натовареност. При съпоставка на действителната натовареност Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ е установила, че Районен съд – Дупница е с 45,57 бр. постъпили дела и 61,02 бр. дела за разглеждане месечно от един съдия, а Софийски районен съд е с 49,99 бр. постъпили дела и 97,61 бр. дела за разглеждане месечно от един съдия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във