Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи Невена Яворова Зартова - заместник на административния ръководител - заместник районен прокурор на Районна прокуратура – София за изпълняващ функциите на административен ръководител. Решението е във връзка с предстоящото встъпване в длъжност апелативен прокурор на административния ръководител на Софийска районна прокуратура, съгласно определение от 28.10.2019 г. на Върховния административен съд  - Шесто отделение, по адм. дело 11538/2019 г., с което е допуснато предварително изпълнение на решение на Прокурорската колегия на ВСС по т. 1 от Протокол № 27 от 11.09.2019 г. за избор на административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София. С решение по протокол № 30/09.10.2019 г. Прокурорската колегия като страна по административно дело № 11538/2019 г. по описа на ВАС отправи искане до Върховния административен съд за допускане на предварително изпълнение на решение на Колегията за избор на административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - София.

Прокурор Невена Зартова има над 13 години юридически стаж в Прокуратурата на Република България. От 7.11.2005 г. е прокурор в Софийска районна прокуратура, като от 24.06.2014 г. и към момента заема длъжността „зам.-районен прокурор“.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 3 от ЗСВ, Дичо Атанасов Атанасов – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Стара Загора, за изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Стара Загора, считано от 13.11.2019 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Първият мандат на Дичо Атанасов изтича на 12.11.2019 г.

Прокурорската колегия с решение по протокол № 28/18.09.2019 г. е открила процедура за избор на административен ръководител на Окръжна прокуратура – Стара Загора.

Прокурор Атанасов е определен за и.ф. административен ръководител по предложение от главния прокурор на Република България Сотир Цацаров. В предложението е посочено, че „Дичо Атанасов притежава много добра правна подготовка, богат професионален и организационен опит. Доказал е висок професионализъм при изпълнение на служебните задължения, делови и нравствени качества.“

Facebook logo
Бъдете с нас и във