Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи председателите на районните съдилища в Пирдоп, Варна, Стара Загора, Крумовград, Разград и Бяла за изпълняващи функциите „административен ръководител – председател“  до встъпване в длъжност на нови административни ръководители.

През 2018 г. съдийската колегия прие, че Комисията по атестирането и конкурсите служебно събира и анализира необходимите данни за определяне на изпълняващ функциите председател. Такъв може да бъде административният ръководител с изтекъл мандат, негов заместник или съдия, определен по старшинство, при изразено съгласие. Процедурите за избор на административни ръководители на районните съдилища в градовете Исперих, Пирдоп, Варна, Стара Загора, Крумовград, Разград и Бяла са открити с решение на Съдийската колегия по протокол № 31/01.10.2019 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение молбата на Гергана Иванова Кратункова-Димитрова за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред тричленен състав на ВАС, считано от датата на съобщаването по реда на чл. 36, ал. 4 от Правилника за организацията на дейността на ВСС и неговата администрация.

Решението на Съдийската колегия е във връзка с решение по адм. дело на Върховния административен съд, Шесто отделение. През октомври 2017 г. Гергана Кратункова-Димитрова – съдия в Районен съд - Перник, е подала молба за назначаване на длъжност съдия в СРС. Съдия Димитрова е участвала в обявения с решение на ВСС конкурс за преместване чрез събеседване за заемане на 32 свободни длъжности „съдия“ в районните съдилища, като е класирана на осмо място в конкурса за заемане на шест свободни длъжности в СРС и е назначена на обявена в конкурсната процедура длъжност  „съдия“ в Районен съд – Перник, което е второто желание, посочено от нея в заявлението ѝ за участие в конкурса.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решение по адм. дело на Върховния административен съд, образувано по жалби на Стоян Германов и указа на Комисията по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС да изготви становище за нравствените качества на кандидата Стоян Германов.

Върховният административен съд е отменил решенията на Съдийската колегия, с което, след проведено гласуване и получен резултат 7 гласа „за“ и 4 гласа „против“, не е взето решение по предложението на Комисията по атестирането и конкурсите за назначаване на Стоян Германов на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив, както и по т. 4.2 от Протокол № 4/05.02.2019 г., с което е оставено без разглеждане предложението на КАК за назначаването на Германов на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив.

Facebook logo
Бъдете с нас и във