Параграф22 Daily

§22 Новини

Финансово-административни решения на Пленума на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да отправи искане до областния управител на Софийска област, с копие до министъра на земеделието, храните и горите, за започване на процедура за предоставяне безвъзмездно право на управление на ВСС, за нуждите на Прокуратурата на Република България, върху недвижим имот – частна държавна собственост с площ 17959 кв. м., находящ се в обл. Софийска, общ. Самоков, к.к. „Боровец“, застроен с учебна база „Боровец“. Базата е отредена за нуждите на ПРБ, но част от постройките – бунгала, са в лошо състояние, което налага извършване на възстановителни строителни и монтажни работи.

Процедурата по промяна на предназначението на поземлените имоти се инициира с цел бъдещо реновиране на почивната база. Теренът върху който се намират постройките е с трайно предназначение на територията „горска“ и съгласно разпоредбите на Закона за горите, се изискват процедури по промяна предназначението на поземлените имоти.

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по параграф „Основен ремонт на ДМА“ към 31 октомври 2019 г. Справката съдържа информация за отчетени разходи от Районен съд – Сливница, Окръжен съд – Видин, Районен съд – Дупница, Районен съд – Пещера,Окръжен съд – Смолян, Окръжен съд – Стара Загора, Административен съд – Благоевград, ПРБ и ВСС. Планираните средства за основен ремонт са в общ размер на 15 461 035 лв., от които са изразходени 4 542 240 лв. към 21.10.2019 г.

Справката е изготвена в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 10/23.03.2018 г., с което е възложено на Комисия „Бюджет и финанси“ да предоставя ежемесечна справка на КБФ и дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ за размера на утвърдените и усвоените от органите на съдебната власт средства.

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 387 и чл. 388, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 2, б. „б“ и б. „в“ от Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на ВСС за жилищни нужди, измени и допълни решението си по т. 39 от протокол № 16/25.05.2017 г. на Пленума на ВСС, изменено и допълнено с решение по т. 86 от протокол № 21/19.07.2018 г. на ПВСС за разпределяне на ползването на недвижимите имоти – частна държавна собственост, за жилищни нужди на органите на съдебната власт и възлагане на правото на стопанисване на съответните им административни ръководители.

С решението в жилищния фонд на ВСС са включени четири апартамента, като два от тях са разпределени за стопанисване и ползване от ПРБ. Единият имот се намира в гр. Варна, ж.к. „Възраждане“, а другият е в гр. София, район „Оборище“, като от м. август т. г. жилището е освободено от наемателя. Два апартамента, предоставени безвъзмездно за управление на ВСС за жилищни нужди -   район „Триадица“ и район „Студентски“, са разпределени за ползване и предоставени за стопанисване на ВСС.

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на дирекция „Бюджет и финанси“, на основание чл. 389 от Закона за съдебната власт, да предприеме действия по отписване от баланса на ВСС на недвижимия имот – частна държавна собственост, предоставен безвъзмездно за управление на Висш съдебен съвет за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор. Апартаментът се намира в гр. гр. Плевен, ж.к. „Дружба“ и е с отпаднала необходимост, поради което областният управител на област Плевен е издал заповед, с която се отнема управлението на ВСС. Жилището е предадено на представители от Областната администрация на област Плевен.

Във връзка с отправено искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството, с решение на Министерски съвет на ВСС, за нуждите на Административен съд – Търговище е предоставен безвъзмездно за управление апартамент, находящ се на бул. „Митрополит Андрей“ № 51.

Пленумът на ВСС възложи на дирекция „Бюджет и финанси“, на основание чл. 12, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, да предприеме действия по завеждане в баланса на ВСС на недвижимия имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. Търговище, бул. „Митрополит Андрей“ № 51.

Facebook logo
Бъдете с нас и във