Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи Биляна Коева – младши съдия в Софийски градски съд на длъжност „съдия“ в Районен съд – Севлиево, считано от датата на встъпване в длъжност. Колегията възложи на Биляна Коева да довърши започнатите с нейно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.

Срокът на назначението по чл. 240 от ЗСВ - две години, на младши съдия Биляна Коева в СГС е изтекъл на 4 юли 2019 г. Същата е подала молба за назначаване в районните съдилища Габрово, Севлиево, Трявна, Дряново и Велико Търново, като поради липса на свободни съдийски длъжности, с решение на Съдийската колегия е продължен срокът на назначението ѝ с 6 месеца.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Камен Георгиев Гатев – административен ръководител – председател на Районен съд – Пещера, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Пазарджик, считано от 19.12.2019 г. Първият мандат на Камен Гатев изтича на 18.12.2019 г., като на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, той е поискал да бъде преназначен на равна по степен длъжност в Районен съд – Пазарджик.

Колегията определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №31/23.10.2018г., т. 15, Атанаска Стоянова Павлова – съдия в Районен съд - Пещера, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Пещера, считано от 19.12.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №31/23.10.2018г., т. 15, Веселка Велкова Златева-Кожухарова – административен ръководител-председател на Районен съд - Пазарджик, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Пазарджик, считано от 11.12.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. На посоченото основание за и.ф. административен ръководител на Районен съд – Самоков е определен настоящият председател Янко Венциславов Чавеев, считано от 13.12.2019 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. И за двамата административни ръководители настоящият мандат е първи. За съдия Златева Кожухарова той изтича на 10.12.2019 г., а за съдия Янко Чавеев на 12.12.2019 г.

През 2018 г. съдийската колегия прие, че Комисията по атестирането и конкурсите служебно събира и анализира необходимите данни за определяне на изпълняващ функциите председател. Такъв може да бъде административният ръководител с изтекъл мандат, негов заместник или съдия, определен по старшинство, при изразено съгласие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във