Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Ивайло Стефанов Медаров – заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура – София, на длъжност „прокурор“ във Върховна административна прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.

Прокурор Медаров е следващият по реда на класирането кандидат в конкурса за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна административна прокуратура, обявен с решение на прокурорската колегия на ВСС по протокол № 6/21.02.2018 г. Той е повишен на неусвоената конкурсна длъжност, на която в законния едномесечен срок не е встъпила Стоянова Гочева – прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ във връзка с § 9 от ПР към Наредба № 1 от 09.02.2017 г., Паулина Иванова Недялкова – прокурор в Апелативна прокуратура – София; Бонка Ганева Великова – прокурор в Апелативна прокуратура – София; Светлана Димитрова Фотева – прокурор в Апелативна специализирана прокуратура; Галина Христова Стоянова – заместник на административния ръководител на Апелативна прокуратура – София и Димитрия Павлова Ганчева-Петкова – прокурор в Окръжна  прокуратура – Пазарджик в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.

Конкурсът за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура бе обявен с решение на прокурорската колегия по протокол № 6/21.02.2018 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Любомир Георгиев Петров – административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Бургас, за изпълняващ функциите „административен ръководител – апелативен прокурор“ , считано от 11.12.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Първият мандат на прокурор Петров изтича на 10.12.2019 г. Той е определен за и. ф.  административен ръководител по предложение от главния прокурор на Република България.

Считано от датата на вземане на решението за и. ф. административен ръководител на Районна прокуратура – Варна е определена Владислава Христова Панайотова – заместник на административния ръководител на районната прокуратура. Тя ще изпълнява длъжността до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Прокурор Панайотова е определена за и. ф. районен прокурор по предложение от Красимир Конов - административен ръководител на Окръжна прокуратура – Варна. Той бе определен за изпълняващ функциите административен ръководител на Районна прокуратура – Варна с решение на прокурорската колегия по протокол № 30/27.09.2019 г., а с решение на колегията от 06.11.2019 г. е избран за административен ръководител на Окръжна прокуратура – Варна, като е встъпил в длъжност на 15.11.2019 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б „а“ и ал. 3, т. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 304, ал. 1 он ЗСВ, Дамян Тодоров Братованов – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. Той е поощрен по предложение от Емилия Русинова – административен ръководител на Софийска градска прокуратура. В предложението е  посочено, че Дамян Братованов има над 24 години юридически стаж на длъжност „следовател“, „ползва се с репутацията на честен, достоен и коректен магистрат, утвърден професионалист, който се отличава с прецизност, инициативност и мотивираност“.

Прокурорската колегия на ВСС освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65 годишна възраст, Дамян Тодоров Братованов от заеманата длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, считано от 16.12.2019 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във