Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед № 126/21.06.2018 г. на административния ръководител на Районен съд – Стара Загора, с която на основание чл. 327, ал. 1 от ЗСВ, е обърнато внимание на Милена Савова Рибчева – съдия в Районен съд – Стара Загора.

Заповедта ще бъде приложена към кадровото дело на съдията.

С решение № 15321/12.11.2019 г. на  Върховния административен съд –  Шесто отделение е отхвърлено оспорването на заповедта на председателя на Районен съд – Стара Загора, по жалбата на съдия Рибчева.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решение № 15947 от 25.11.2019 г. на Върховния административен съд – петчленен състав – II колегия, постановено по административно дело № 1865/2019 г., с което е отхвърлена жалбата на Елена Николаева Стойчева – Андреева – съдия в Окръжен съд – Варна (към настоящия момент съдия в Софийския градско съд), срещу решение на съдийската колегия на ВСС по т. 2 от протокол № 37 от 26.09.2017 г., с което на основание чл. 308, ал. 1, т. 2 от ЗСВ ѝ е наложено дисциплинарно наказание „намаляване на основното трудово възнаграждение с 10% за срок от седем месеца“ за нарушение на чл. 307, ал. 3, т. 1 от ЗСВ – системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Александър Симеонов Станчев – съдия в Районен съд – Русе. Чрез жребий е определен дисциплинарен състав: Атанаска Дишева - председател, Боряна Димитрова и Даниела Марчева.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение от Пламен Ченджиев – административен ръководител на Районен съд – Русе

Facebook logo
Бъдете с нас и във