Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет премести, на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Антон Николаев Урумов – съдия в Софийски градски съд на длъжност „съдия“ в Специализирания наказателен съд, считано от датата на встъпване в длъжност. Гласуването е проведено по поредността на класирането.

Колегията прекрати гласуването за Силвия Борисова Русева, поради попълване на местата и възложи на преместения магистрат да довърши започнатите с негово участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.

Конкурсът за преместване и заемане на 1 свободна длъжност „съдия” в Специализирания наказателен съд е обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 18/11.06.2019 г. В четиринадесетдневния срок за прием на документи, заявление за участие в конкурса са подали двама кандидати, които са допуснати до участие. По отношение на един от кандидатите, желаещ да преминe на длъжност в друг по вид орган на съдебна власт, съобразно изискването на разпоредбата на чл. 191а, ал. 2 от ЗСВ, Конкурсната комисията е проверила познанията му за заемане на длъжността чрез полагане на писмен изпит по конспект, насрочен и съответно проведен на 01.11.2019 г.

По отношение на този кандидат, в изпълнение на чл. 40, ал. 4 от Наредбата, при формиране на общата му оценка, с която същият участва в класирането, е включена и поставената оценка от писмения изпит.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет приключи, на основание чл. 43, ал. 2 /отм./ във връзка с § 9 от ПР на Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. (изм. с ДВ, бр. № 37/07.05.2019 г.), конкурсната процедура по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 49/05.12.2017 г. конкурс за повишаване и заемане на четири свободни длъжности „съдия“ във Върховен касационен съд -  колегия, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 10.01.2020 г.

Съдийската колегия  повиши, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ във връзка с § 9 от ПР на Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., Елена Кръстева Каракашева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд - София в длъжност „съдия” във Върховен касационен съд - наказателна колегия, считано от датата на встъпване в длъжност и възложи на повишения магистрат да довърши започнатите с негово участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.

Съдия Каракашева е повишена на вакантна длъжност, която попада в обхвата на приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, тъй като е овакантена по време на провеждане на конкурса. Длъжността е освободена от съдия Галина Захарова, назначена на длъжност заместник председател на ВКС, считано от 13.11.2018 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет премести, на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ, Борислава Петрова Борисова-Здравкова – съдия в Районен съд – Варна на длъжност „съдия“ в Районен съд – Перник и Татяна Андонова Лефтерова-Савова – съдия в Районен съд – Перник на длъжност „съдия“ в Районен съд – Варна, считано от датата на встъпване в длъжност. На преместените магистрати е възложено да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.

Съдиите са подали молби за преместването им без конкурс, по реда на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ с изложени лични и професионални мотиви за исканата размяна. Положително съгласие за исканото преназначаване, съгласно изискването на посочената разпоредба от закона, са изразили и. ф. административния ръководител – председател на Районен съд – Варна и административния ръководител-председател на Районен съд – Перник.

Facebook logo
Бъдете с нас и във