Параграф22 Daily

§22 Новини

Административно-финансови решения на Пленума на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди компенсирани промени по бюджетите на органите на съдебната власт за 2019 г. в размер на 1 979 030 лв.  и утвърди бюджетите на органите на съдебната власт към 31.12.2019 г. Корекциите са извършени след анализ на изпълнението на бюджета та съдебната власт, на база на отчетите за касовото изпълнение към 31.12.2019 г.

Пленумът утвърди актуализирания бюджет на съдебната власт за 2019 г., като извърши промени по приходите, трансферите, финансирането и разходите, според които актуализираните приходи от дейността на органите на съдебната власт са в размер на 109 746 815 лв., в т. ч. приходи от съдебни такси – 91 036 986 лв.; приходи и доходи от собственост – 1 485 637 лв.; глоби, санкции и наказателни лихви – 12 282 559 лв. и други приходи – 4 941 633 лв.

Разходи по бюджета на съдебната власт са в размер на 711 410 343 лв., а актуализираният размер на трансферите между бюджета на ВСС и централния бюджет, трансферите НОИ и от МТСП по програми за осигуряване на заетост са в размер на 596 244 655 лв.

Общият размер на операциите с финансови активи и пасиви е в размер на 5 418 873 лв.

Пленумът на ВСС възложи на директора на дирекция „Бюджет и финанси“,  на основание чл. 113, ал. 8 от Закона за публичните финанси, да уведоми министъра на финансите за актуализирания бюджет на съдебната власт към 31.12.2019 г.

Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на Висшия съдебен съвет оттегли от дневния ред предложението си по т. 6, свързано с „Проект на решение за актуализиране на Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи на основание чл. 218, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ и Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата на основание чл. 341, ал. 1 от ЗСВ, Класификатор на длъжностите в администрацията на ПРБ на основание чл. 341, ал. 1 от ЗСВ и Класификатор на длъжностите в администрацията на ВСС, НИП и Инспектората към ВСС на основание чл. 341, ал. 3 от ЗСВ, считано от 01.01.2020 г.“

Представляващият ВСС и председател на Комисия „Бюджет и финанси“ г-н Боян Магдалинчев посочи, че е необходимо допълнително обсъждане на актуализирането на трудовите възнаграждения на магистратите и съдебните служители през 2020 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на ВСС към 31.12.2029 г. Обобщената справка за получените и изразходваните средства по ОПДУ на ВСС в качеството му на бенефициент към 31.12.2019 г. е предоставена на дирекция „Правна“, отдел „Обществени поръчки“ за приобщаване към докладите за изпълнение/напредъка на дейностите по проектите.

Справката е изготвена в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 12/13.03.2014 г., съгласно което ръководителите на проекти, по които ВСС е бенефициент, представят на всеки три месеца отчет за усвояване на средствата по ръководените от тях проекти. Към 31.12.2019 г. са изразходени средства в размер на 2 257 969, 80 лв.  по проектите на ВСС по Оперативна програма „Добро управление“, при общ бюджет на проектите по  договор – 8 143 641, 40 лв.

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение взетите решения от проведените три заседания на комисия „Бюджет и финанси“ на 17.12.2019 г., 23.12.2019 г. и на 15.01.2020 г., през времето, когато не са провеждани заседания на Пленума на ВСС. Решенията са отразени съответно в протоколи № 53№ 54 и № 1, които са публикувани на сайта на ВСС в раздел „Постоянни комисии/КБФ/Протоколи/ и в локалната информационна система – Кратки протоколи/Комисии на ВСС/Бюджет и финанси.

Съгласно решение на Пленума на ВСС по протокол № 29/05.12.2019 г., т. 41.3, Комисия „Бюджет и финанси“ следва да уведоми Пленума на ВСС за взетите решения по управление на бюджета на съдебната власт за периода, в който не се провеждат заседания на Пленума, считано от 13.12.2019 г. до 20.01.2020 г., на първото редовно заседание на Пленума на ВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във