Параграф22 Daily

§22 Новини

Веселка Златева - Кожухарова оглави Районен съд - Пазарджик

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт проведе процедура за избор на административен ръководител на Районен съд- Пазарджик и избра с 13 гласа „за” и нито един глас „против” и „въздържал се” за втори мандат съдия Веселка Велкова Златева - Кожухарова.

Съдия Веселка Златева - Кожухарова притежава 18 години юридически стаж. Професионалният й път започва от 15.03.1999 г. до 01.03.2000 г. като младши съдия в Окръжен съд – Пазарджик. От 01.03.2000 г. до 10.12.2014 г. заема длъжността съдия в Районен съд – Пазарджик. От 10.12.2014 г. до 10.12.2019 г. е административен ръководител – председател на Районен съд – Пазарджик, а от 11.12.2019 г. е и.ф. административен ръководител – председател на Районен съд – Пазарджик. Съдия Веселка Златева – Кожухарова притежава ранг „съдия във ВКС и ВАС“ С Решение на СК на ВСС по протокол №28/13.12.2016 г., както и придобива статут на несменяемост по силата на закона.

Според представената концепция за стратегическо управление, съдия Веселка Златева – Кожухарова, отчита като висока оценка за първия й управленски мандат, единодушното вземане на решението от Общото събрание на съдиите на Районен съд – Пазарджик да направят предложение пред ВСС за назначаването й като административен ръководител - председател на Районен съд – Пазарджик. Отчита, че през изминалите години със съдиите от Районен съд – Пазарджик са успели съвместно да изградят колектив, на базата на взаимно доверие, уважение и колегиалност, като са мотивирани успешно да се справят с ежедневните предизвикателства и трудности в съдийската професия. Съдия Веселка Златева – Кожухарова с отговорност заявява, че е убедена, че тази дейност предполага високо чувство за лична отговорност и самодисциплина, способност да се гарантира пред обществото авторитета и независимостта на съда.

Тя е категорична в подкрепата на съдиите и служителите в Районен съд – Пазарджик, защото през изминалия мандат е успяла да оправдае техните очаквания, и счита че занапред заедно ще продължат да работят за реализирането на бъдещите стратегически цели за развитието на съда, за едно по-добро правораздаване, за един по-положителен облик на съдебната система, пред обществото и за утвърждаване на Районен съд – Пазарджик сред най-добрите съдилища в страната.

В подкрепа на кандидатурата на съдия Веселка Златева – Кожухарова се изказаха Боян Магдалинчев – представляващ ВСС и членовете на ВСС – Даниела Марчева, Боряна Димитрова, Цветинка Пашкунова и Вероника Имова за нейния висок професионализъм.

Facebook logo
Бъдете с нас и във