Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши Десислава Попколева – съдия в Софийски градски съд, Таня Орешарова - Банкова – съдия в Софийски градски съд и Мария Христова – съдия в Окръжен съд - Варна в длъжност „съдия” във Върховен касационен съд - гражданска колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на встъпване в длъжност. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възложи на повишените магистрати да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.

Съдийската колегия на Висшия съдебен остави без уважение молбата на Валентин Димитров Бойкинов – съдия в Софийски градски съд за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд - гражданска колегия, тъй като същият не е следващ по реда на класирането кандидат.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не назначи, на основание чл. 160 във връзка с чл. 186а, ал. 4 отЗСВ, на длъжност „съдия“ в Апелативен съд съдиите Благой Гавраилов Потеров - адвокат от Адвокатска колегия - Бургас, Стоян Атанасов Германов - адвокат от Адвокатска колегия - Пловдив и Ивайло Петров Николов.

Съдийската колегия на ВСС повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“ Стоян Пеев Мутафчиев - съдия в Районен съд – Бургас и Вергиния Събева Еланчева -съдия в Районен съд – Кърджали, считано от датата на вземане на решението. В по-горен ранг „съдия в АС“ са повишени Мария Йорданова Дучева - административен ръководител - председател на Районен съд – Айтос; Ваня Борисова Иванова – Згурова - съдия в Софийския районен съд, , считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във