Параграф22 Daily

§22 Новини

Финансово-административни решения на Пленума на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди Таблица № 1 на Висшия съдебен съвет за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, както и Класификатора на длъжностите в администрацията на Висшия съдебен съвет, НИП и Инспектората към  Висшия съдебен съвет, на основание чл. 342, ал. 3 от ЗСВ,  в сила от 01.01.2020 г. С приетото решение се обезпечава 10 % увеличение на размера на основните  трудови възнаграждения на работещите в съдебната власт.

Класификаторите на длъжностите в администрацията на съдилищата и на Прокуратурата на Република България са препратени съответно към Съдийската и Прокурорската колегии на Висшия съдебен съвет за утвърждаване.

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 2, ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. утвърди бюджет на съдебната власт за 2020 г. Заложените приходи са в размер на 116 000 000 лв., в т. ч. 100 000 000 лв. приходи от съдебни такси; 2 148 000 лв. приходи и доходи от собственост; 8 842 000 лв. – глоби, санкции и наказателни лихви и други приходи – 5 010 000 лв.

Разходите възлизат на 771 317 000 лв. и включват текущи разходи – 746 347 000 лв.,  капиталови разходи – 24 370 000 лв., както и резерв за непредвидени и неотложни разходи – 600 000 лв.

Бюджетните взаимоотношения (трансфери) са в размер на 655 317 000 лв.

Пленумът на ВСС утвърди бюджетите на органите на съдебната власт за 2020 г. и разпредели бюджет на съдебната власт, които ще бъдат представени в Министерския съвет, Сметната палата и Министерство на финансите, при спазване на определения срок в чл. 2, ал. 7 от ЗДБРБ за 2020 г.

В рамките на утвърдените средства, като неразпределен резерв по бюджета на съдилищата за 2020 г. по § „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ са предвидени 6 253 800 лв. във връзка с чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от ЗСВ.

В рамките на утвърдените средства по бюджета на Прокуратура на Република България за 2020 г. по § „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ са предвидени 8 648 900 лв. във връзка с чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от ЗСВ.

Пленумът на ВСС прие за сведение и изпраща на органите на съдебната власт приложения № № 4, 5, 6 и 7, съдържащи съответно: Справка за размера на сумите за обезщетения по ЗСВ и КТ, които са включени в бюджетите на органите на съдебната власт за 2020 г.; справка за броя на младшите съдии, за които са заложени средства за заплати, осигурителни вноски и облекло по бюджетите на органите на съдебната власт за 2020 г.; справка за разкритите нови щатни бройки, за които са заложени средства за заплати, осигурителни вноски, СБКО и облекло; Справка за размера на заложените средства по бюджетите за 2020 г. на органите на съдебната власт във връзка с решения на комисия „Бюджет и финанси“.

Утвърденият размер на разходите по бюджета на съдебната система със ЗДБРБ за 2020 г. е с 88,0 млн. лв. по-малко от проекта на бюджет представен от ВСС.

Заложените капиталови разходи – 24, 3 млн. лв.; предвиденото актуализиране на възнагражденията и ранговете на съдебните служители и изменение на Класификаторите на длъжностите в администрацията на ПРБ, ВКС, ВАС и съдилищата по решение на комисия „Съдебна администрация“ – ПК (протокол № 14/22.07.2019 г.) и предложение на комисия „Съдебна администрация“ – СК – 13, 7 млн. лв.; частично обезпечаване на необходимите средства във връзка с чл. 233, ал. 6, изр. второ и чл. 345, ал. 5 от ЗСВ – 9,8 млн. лв.; прогнозният размер на инфлацията – 2,8%, обезщетения по КТ и ЗСВ, осигурителни вноски за свободните и новите щатни бройки – 18, 6 млн. лв.

Пленумът на Висшия съдебен съвет, в рамките на утвърдения неразпределен резерв по параграф „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ по бюджета на съдебната власт, утвърди средства в общ размер на 100 000 лв., с цел осигуряване на суми за поощрения на магистрати във връзка с  чл. 303, ал. 3 и чл. 304 от Закона за съдебната власт.

На Съдийската колегия са предоставени 52 000 лв., а на Прокурорската колегия 48 000 лв. Размерът на наградите  се определя с решения на колегиите и се прави предложение за корекция на бюджета на съответния орган на съдебната власт, която се извършва от комисия „Бюджет и финанси“.  Средствата за всяка от колегиите са  определени въз основа броя на магистратите и процентното съотношение между съдии и прокурори на база щатна численост на магистратите.

Пленумът на Висшия съдебен съвет увеличи размера на утвърдения неразпределен резерв по посочения параграф по бюджета на съдебната власт за 2020 г.  с  26 748 лв. за нуждите на Съдийската колегия с цел осигуряване на суми за поощрения на магистрати по реда на ЗСВ. Сумата е неусвоена част от средствата, утвърдени с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 3/07.02.2019 г. за нуждите на Съдийската колегия, за поощрения на магистрати по реда на чл. 303, ал. 3 и чл. 304 от ЗСВ.

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за увеличение по бюджета на Висшия съдебен съвет по параграф „Основен ремонт на ДМА“ за 2020 г. със 7 500 000 лв. – неусвоена част от предвидените средства за основни ремонти през 2019 г. Средствата са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.

С извършената корекция по бюджета на Висшия съдебен съвет разполагаемите средства по параграф „Основен ремонт на ДМА“ за 2020 г. са в размер на 18 000 000 лв. В рамките на тази сума следва да бъдат осъществени всички основни ремонти, текущи ремонти и придобиване на сгради и земи от органите на съдебната власт, с изключение на тези органи на съдебната власт по бюджета, на които са заложени средства за посочените дейности.

Корекции по органи на съдебната власт и между съответните параграфи от ЕБК, по които следва да се отчитат основните ремонти, текущи ремонти и придобиването на сгради и земи ще се извършва след конкретни предложения от комисия „Управление на собствеността“ в рамките на утвърдените 18 000 000 лв. по параграф „Основен ремонт на ДМА“ за 2020 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във