Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед № РД-08-141/10.12.2019 г. на административния ръководител на Районна прокуратура – Ловеч, влязла в сила на 27.12.2019 г., с която, на основание чл.327, ал.1 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Бойко Стелианов Василев – прокурор в Районна прокуратура – Ловеч и я прилага, ведно с решението на Прокурорската колегия към кадровото дело на прокурора.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение акт за резултати от извършена планова проверка в Районна прокуратура - Свищов, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-52/03.09.2019 г. на главния инспектор на ИВСС.

Обхватът на проверката включва цялостен анализ и оценка на организацията на административната дейност на прокуратурата и на организацията на образуването и движението на преписките и делата. Периода на проверката обхваща 2017 г. и 2018 г.

В хода на проверката е установено, че административният ръководител на РП - Свищов е изпълнил в пълен обем препоръките на ИВСС.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша, на основание чл.209, ал. 2 от ЗСВ, Мирослав Стоев Кръстев – прокурор в Районна прокуратура – Хасково, поради постъпило възражение от него срещу изготвената му комплексна оценка и придобиването му на статут за несменяемост

Във възражението си той посочва, че оспорва две от оценките си – в т. IV. 2 - 4, касаеща умението му за правилен анализ на правнорелевантните факти относно съотношението на оправдателни към осъдителни присъди и в  т. V. 4 – 4, касаеща „Брой необжалвани прокурорски актове, брой окончателни съдебни актове, поставени по внесени от атестирания прокурор актове, както и окончателните съдебни актове за връщане на делата за отстраняване на процесуалните нарушения, и причините за това; брой уважени протести, потвърдените и изменените и отменените прокурорски актове при инстанционния и служебния контрол“.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет уважи частично възражението му, като определи оценка „5“ в част V, т.4 от ЕФА „Брой необжалвани прокурорски актове“. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, предложената му оценка от атестирането „Много добра“.

Прокурор Кръстев придобива статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет потвърди, на основание чл. 314, ал. 4 от ЗСВ, наложеното със заповед № 106 от 09.12.2019 г. на административния ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „Забележка“ на Илчо Петров Петров – прокурор в РП – Стара Загора.

Заповедта, ведно с решението на Прокурорската колегия на ВСС ще се приложат към кадровото дело на прокурора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във