Параграф22 Daily

§22 Новини

Други решения на съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, взе следните кадрови решения:

Частично уважи възражение на Добрина Иванчева Петрова – съдия в Районен съд – Варна, срещу изготвената ѝ комплексна оценка за атестиране, като проведе на основание чл. 196, т. 3 ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.) периодично атестиране на съдия Петрова и прие на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането ѝ „Много добра“.

На основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.) проведе предварително атестиране на Мария Христова Желязкова - съдия в Административен съд – София-област и Анета Христова Юргакиева-Георгиева – съдия в Административен съд – София-град, и прие на основание чл. 206 от ЗСВ комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

На основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.) проведе периодично атестиране на Огнян Методиев Евгениев – административен ръководител - председател на Административен съд – Монтана и Миглена Раденкова Петрова – административен ръководител – председател на Административен съд – Враца, и прие на основание чл. 206 от ЗСВ комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.) проведе извънредно атестиране на Веселина Атанасова Кашикова-Иванова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен  съд – Кърджали, и прие на основание чл. 206 от ЗСВ комплексна оценка от атестирането ѝ „Много добра“.

На основание чл. 234 от ЗСВ, повиши Силвия Стефанова Хазърбасанова – съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в ОС“ в по-горен ранг „съдия в АС“.

На основание чл. 234 от ЗСВ, повиши Лора Миткова Митанкина – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“ в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във