Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати производството по дисциплинарно дело №27/2018 г., образувано по предложение на Инспектората към Висшия съдебен съвет, за налагане на дисциплинарно наказание на Мирослав Тодоров Петров – съдия в Софийски районен съд, поради изтичане на шестмесечния срок по чл. 310, ал. 1 от Закона за съдебната власт, считано от откриване на нарушенията.

Съдийската колегия на Висшия съдебен прие за сведение решение № 1457 от 29.01.2020 г. на Върховния административен съд - Петчленен състав - ІІ колегия, по адм. дело № 5538/2019 г., с което оставя в сила решение № 3126 от 05.03.2019 г., постановено по адм. дело №11870/2018 г. на тричленен състав на ВАС, Шесто отделение, с което се отхвърля жалбата на Емилиан Любенов Лаков – съдия в Софийски районен съд, срещу решение по точка 4 от протокол № 24/17.07.2018 г. на съдийската колегия на ВСС по дисциплинарно дело № 26/2017 г. по описа на ВСС, с което СК на ВСС приема, че съдия Емилиан Лаков е извършил нарушения по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 ЗСВ, за което му налага дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 ЗСВ – „забележка“.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, Анелия Божидарова Рашева от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд - Видин, считано от датата на вземане на решението, поради влязла в сила на 05.02.2020 г. присъда на Софийския градски съд по н.о.х.д. №4962/2016 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във