Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ двама съдии с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия

във ВКС и ВАС“ - Гергана Велчова Кирова - съдия в Софийския районен съд и Жанет Марчева Христова – съдия в Районен съд – Шумен, и повиши двама съдии с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“ - Христо Николов Христов – съдия в Районен съд – Севлиево и Ивелина Христова Христова - Желева - съдия в Районен съд – Варна, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с §72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на четирима съдии и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра" на Галя Иванова Митева - съдия в Районен съд - Добрич, и съдиите от Административен съд – Монтана - Бисерка Любенова Бойчева – Софрониева, Рени Цветанова Славкова и Мария Николаевна Ницова.

Съдийската колегия на Висшия съдебен проведе, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, във връзка с §72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.), извънредно атестиране на Розалия Красимирова Шейтанова - съдия в Окръжен съд – Пловдив, като прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра" на Розалия Красимирова Шейтанова - съдия в Окръжен съд - Пловдив.

Facebook logo
Бъдете с нас и във