Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на ВСС взе решение по молба на Мария Шишкова - заместник на главния прокурор при ВКП за освобождаване от заеманата длъжност.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отмени, на основание чл. 91, ал. 1 от АПК, решения на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №39/11.12.2019 г., д.т. 25 и протокол № 41/18.12.2019 г., д.т. 39.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение възражението на Магда Иванова Симеонова – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, относно изготвената й комплексна оценка и проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ /в сила до 11.02.2020 г./, във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ /ДВ, бр. 11/07.02.2020 г./ периодично атестиране, като прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ комплексна оценка „Добра“.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, да съкрати щатната численост на Софийска градска прокуратура с пет свободни длъжности „прокурор“ и да разкрие пет щатни длъжности „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура; да съкрати щатната численост на Окръжна прокуратура – Пазарджик с една свободна длъжност „прокурор“ и да разкрие една такава в Апелативна прокуратура – Пловдив; да съкрати щатната численост на Софийска градска прокуратура и Окръжна прокуратура – София с по една свободна длъжност „прокурор“ и да съкрати с по една свободна длъжност „следовател“ щатната численост на Окръжните следствени отдели в Окръжните прокуратури – Кюстендил, Монтана и Варна, като разкрие пет щатни длъжности „прокурор“ в Специализираната прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет внесе предложенията си в заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 20.02.2020 г., за разглеждане и произнасяне.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, четвърта щатна длъжност „заместник на административния ръководител“ чрез трансформиране на една длъжност „прокурор“ от щата на Специализираната прокуратура в една щатна длъжност „заместник на административния ръководител“ на Специализираната прокуратура, считано от датата на встъпване на Валентина Иванчева Маджарова – прокурор в Специализираната прокуратура на длъжност „заместник на административния ръководител“, считано от датата на встъпване в длъжност и назначи с мнозинство, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Валентина Иванчева Маджарова – прокурор в Специализираната прокуратура на длъжност „заместник на административния ръководител“, считано от датата на встъпване в длъжност.

Прокурор Маджарова има над 17 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Заемала е различни длъжности, сред които следовател в Следствен отдел при Окръжна прокуратура – Бургас, прокурор в Районна прокуратура – Средец, административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Средец, прокурор в Окръжна прокуратура – Шумен, а считано от 01.08.2019 г. след проведен конкурс заема настоящата длъжност. Според предложението на административния ръководител на Специализирана прокуратура – Димитър Петров, прокурор Маджарова притежава високи професионални и нравствени качества. При изпълнение на служебните си задължения тя се отличава със задълбочени правни познания и развито аналитично мислене. Притежава отлична юридическа подготовка, оформена, както благодарение на продължителния си професионален стаж и опит в системата на правораздаването, така и на личните си качества и непрекъснатия стремеж към усъвършенстване.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), атестиране за придобиване статут на несменяемост на Мая Сашкова Тончева – прокурор в Районна прокуратура – Плевен и на Владислав Георгиев Владимиров - прокурор в Апелативна прокуратура – София, и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра” и придобиване статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във