Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ, процедури за избор на административни ръководители на Окръжен съд – Враца, Окръжен съд – Ловеч, Окръжен съд – Смолян, Районен съд – Ардино, Районен съд – Велинград, Районен съд – Мадан, Районен съд – Оряхово, Районен съд – Първомай, Районен съд – Тервел, Районен съд – Трявна, Районен съд – Средец, Военно-апелативен съд, Окръжен съд – Силистра, Районен съд – Балчик, Районен съд – Ловеч, Районен съд – Омуртаг, Районен съд – Попово и Районен съд – Тополовград.

Единадесет от длъжностите са свободни, като за десет от съдилищата няма постъпили кандидатури в предходните изборни процедури, открити с решения на съдийската колегия по протокол № 41/10.12.2019 г. и протокол № 42/17.12.2019 г., обнародвани в ДВ, бр. 2/07.01.2020 г. С решение на съдийската колегия по протокол № 5/11.02.2020 г., единственият кандидат в процедура за избор на председател на Окръжен съд – Враца не бе назначен.

Седем от длъжностите предстои да бъдат овакантени през периода 01 – 22.04.2020 г., поради изтичане на мандатите на настоящите административни ръководители на Военно-апелативния съд, Окръжен съд – Силистра, Районен съд – Попово, Районен съд – Омуртаг, Районен съд – Тополовград, Районен съд – Балчик и Районен съд – Ловеч.

Предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт се подават в администрацията на ВСС, в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на колегията по протокол №31/23.10.2018г., т. 15, Марио Димитров Стоянов – административен ръководител - председател на Районен съд – Тетевен, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Тетевен, считано от 05.03.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. На посоченото основание за и. ф. административен ръководител на Районен съд – Девин е определен настоящият председател Илияна Росенова Ферева - Зелева, считано от 06.03.2020 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Съдийската колегия определи председателя на Районен съд – Павликени Радка Иванова Цариградска и председателя на Районен съд – Нови Пазар Петина Кръстева Николова за и. ф. административни ръководители, считано от 07.03.2020 г., до встъпване в длъжност на нови административни ръководители.  За периода от 10.03.2020 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител, длъжността ще се изпълнява от настоящия председател на Районен съд – Поморие Нася Иванова Япаджиева, чийто мандат изтича на 09.03.2020 г. Мандатът на Марио Стоянов изтича на 04.03.2020 г., на Илияна Ферева – Зелева на 05.03.2020 г., на Радка Цариградска и на Петина Николова на 06.03.2020 г., като и за петимата съдии това са първи мандати.

През 2018 г. съдийската колегия прие, че Комисията по атестирането и конкурсите служебно събира и анализира необходимите данни за определяне на изпълняващ функциите председател. Такъв може да бъде административният ръководител с изтекъл мандат, негов заместник или съдия, определен по старшинство, при изразено съгласие.

С решение на съдийската колегия по протокол № 2/28.01.2020 г. са обявени процедури за избор на административни ръководители на районните съдилища в градовете Тетевен, Девин, Павликени, Нови Пазар и Поморие, като до 07.03.2020 г. продължава срокът за прием на кандидатури.

Facebook logo
Бъдете с нас и във