Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – районен прокурор“ на Софийска районна прокуратура, в който участва атестираният кандидат Деян Сашов Захариев – прокурор в Софийска районна прокуратура. И с 3 гласа „За“ и 6 гласа „Против“ не одобри кандидатурата му.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл.160, във връзка с чл. 175, ал. 1 от ЗСВ, Иван Георгиев Даскалов от заеманата длъжност „административен ръководител – апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура – Пловдив, считано от 04.03.2020 г. и го преназначи, на основание чл.169, ал. 5 от ЗСВ, във връзка с § 205, ал. 1 от ПЗР на длъжност „прокурор“ в Апелативна прокуратура – Пловдив, считано от 04.03.2020 г. Предсрочното му освобождаване е във връзка с подадена оставка от заеманата длъжност от Иван Даскалов със заявление от 24.01.2020 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Божидарка Тодорова Попова – заместник на административния ръководител – заместник – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Пловдив, за изпълняващ функциите „административен ръководител – апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура – Пловдив, считано от 04.03.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Прокурор Попова притежава над 22 години юридически стаж, придобит като: стажант – съдия в Пловдивски окръжен съд в периода – 03.02.1997 г. – 03.02.1998 г., младши прокурор в РП – Пловдив от 18.05.1998 г. до 04.01.2020 г., прокурор в РП – Пловдив от 04.01.2000 г. - до 01.06.2001 г., заместник районен прокурор на РП – Пловдив от 01.06.2001 г. до 10.10.2005 г., заместник на окръжния прокурор на ОП – Пловдив от 10.10.2005 г. до 04.01.2010 г. и заместник на административния ръководител – апелативен прокурор на АП – Пловдив от 04.01.2010 г. до настоящия момент.

Прокурор Попова е с доказана правна подготовка, професионални знания и умения, притежава необходимите нравствени качества и значителен административен опит, според предложението от Иван Гешев – главен прокурор на Република България, за назначаването й на длъжността „и.ф. административен ръководител“ на АП - Пловдив. За отличното й изпълнение на служебните задължения, прокурор Попова многократно е поощрявана и награждавана със „ Служебна благодарност и грамота“ от главния прокурор и Висшия съдебен съвет.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ предварително атестиране на Пламен Георгиев Георгиев - прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ периодично атестиране на Иван Петров Иванов - прокурор в Районна прокуратура – Враца и на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ., извънредно атестиране на Чудомир Любомиров Спасов - прокурор в Софийска районна прокуратура и прие , на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много Добра".

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Илиян Илиев Банков - прокурор в Софийска градска прокуратура и Марио Димитров Томов – прокурор в Софийска градска прокуратура на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във