Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие, че Иван Бойчев Боев, следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура - Бургас, е реализирал виновно дисциплинарни нарушения по четири досъдебни производства, всички по описа на Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Бургас, за което му наложи дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – „намаляване на основното трудово възнаграждение с 20 на сто за срок от една година“, за допуснато нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 2 от Закона за съдебната власт.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решение № 1779 от 04.02.2020 г. на Върховния административен съд - Петчленен състав - ІІ колегия, по адм. дело № 12566/2019 г., с което оставя в сила решение № 8579 от 07.06.2019 г., постановено по адм. дело № 15260/2018 г. на тричленен състав на ВАС, Шесто отделение, с което се отхвърля жалбата на Неделчо Стайков Неделчев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Стара Загора, против решение по точка 2.1 от протокол № 29/07.11.2018 г. на Прокурорската колегия на ВСС, с което, на основание чл.314, ал.4 от ЗСВ, е потвърдено наложеното му със заповед № ОП – 67/2018 г. от 06.06.2018 г. на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Стара Загора дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание  чл.314, ал. 4 от Закона за съдебната власт, потвърди наложеното със Заповед № РД-19-155 от 20.12.2019 г. на административния ръководител на Районна прокуратура – Ловеч, дисциплинарно наказание по чл.308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“, на Красимир Радев Йоловски – прокурор в Районна прокуратура - Ловеч. Заповедта ведно с решението на Прокурорската колегия на ВСС, ще бъдат приложени към кадровото дело на прокурора.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Отчет на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към ВСС“ към Прокурорската колегия на ВСС, относно образуваните дисциплинарни производства срещу прокурори и следователи и наложените дисциплинарни наказания по чл.308, ал.1 от ЗСВ за периода от 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във