Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №31/23.10.2018г., т. 15, Анна Великова Александрова – административен ръководител - председател на Районен съд – Добрич, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Добрич, считано от 17.03.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. През 2018 г. Съдийската колегия прие, че Комисията по атестирането и конкурсите служебно събира и анализира необходимите данни за определяне на изпълняващ функциите председател. Такъв може да бъде административният ръководител с изтекъл мандат, негов заместник или съдия, определен по старшинство, при изразено съгласие.

Процедурата за избор на административен ръководител на Районен съд – Добрич е обявена с решение на Съдийската колегия по протокол № 2/28.01.2020 г., като единствен участник в нея е съдия Александрова, която се кандидатира за втори мандат.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Димо Георгиев Колев - съдия в Районен съд – Велико Търново на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд – Велико Търново, считано от датата на встъпване в длъжност. Той е назначен на поста по предложение от председателя на Районен съд – Велико Търново.

Димо Колев има над 15 години юридически стаж. През м. октомври 2010 г. постъпва в Окръжен съд – Велико Търново като младши съдия, а през 2013 г. е назначен на длъжността „съдия“ в Районен съд – Велико Търново.

В мотивираното предложение и посочено, че съдия Колев притежава както безспорни професионални качества, така и административни, и организационни качества. Той се ползва с отлична репутация сред юристите и обществото, а кандидатурата му е подкрепена от Общото събрание на съдиите при районния съд.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет допълни състава на конкурсните комисии по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 1/21.01.2020 г., конкурс за младши съдии в окръжните съдилища. Решенията са във връзка с подадени отводи от членове на първа и втора конкурсни комисии.

Съдийската колегия определи чрез жребий Николай Стоименов Николов – съдия в Софийски градски съд за резервен член на първа конкурсната комисия за младши съдии в окръжните съдилища, на мястото на Петя Георгиева Крънчева-Тропчева.

Чрез жребий бе определен Яни Георгиев Гайдурлиев – заместник-председател на Окръжен съд – Бургас за редовен член на втора конкурсната комисия за младши съдии в окръжните съдилища, на мястото на Георги Димов Пепеляшев.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет допълни състава на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на по протокол № 32/08.10.2019 г., конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Враца - наказателна колегия във връзка със заявления за отводи от членове на комисията.

Съдийската колегия определи проф. д-р Иван Захариев Сълов – хабилитиран преподавател по наказателно право във Варненски свободен университет за редовен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца - наказателна колегия, на мястото на проф. д-р  Веселин Бориславов Вучков.

Чрез жребий е определен проф. д-р Румен Марков - хабилитиран преподавател по наказателно право в УНСС за резервен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца - наказателна колегия, на мястото на проф. д-р Иван Захариев Сълов.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет разкри, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 14 щ. бр. във Върховен касационен съд, Върховен административен съд, Административен съд – Хасково и Районен съд – Бургас за съдебни служители. По 5 щатни бройки за съдебни помощници са разкрити във върховните съдилища, 2 щ. бр. за съдебни помощници са разкрити в Софийски районен съд и 2 щ. бр. – за съдебен деловодител и съдебен секретар са разкрити в Административен съд – Хасково.

Съгласно решение на Пленума на ВСС по протокол № 5/27.02.2020 г. са съкратени 28 свободни щатни бройки от щата на Националния институт на правосъдието, предвидени за обезпечаване дейността на Националния учебен център в „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, като е предложено на Съдийската и Прокурорската колегия да разкрият по 14 щ. бр. за съдебни служители, съответно в Прокуратурата на Република България и в съдилищата. За разлика от Прокуратурата, съдилищата не могат да приемат свободни щатни бройки, без да ги включат в щатните разписания на някой съд. По тази причина Комисия „Съдебна администрация“ е предложила свободните бройки от НИП да бъдат включени в щатните разписания на последно разглежданите от Комисията съдилища, за които има уважени искания, както и в тези на върховните съдилища.

Facebook logo
Бъдете с нас и във