Параграф22 Daily

§22 Новини

Други решения на съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, Светослава Николаева Колева-Ангелова – съдия в Окръжен съд - Варна в длъжност „съдия” в Апелативен съд - Варна, считано от датата на встъпване в длъжност. Колегията възложи на повишения магистрат да довърши започнатите с негово участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела. Решението на Съдийската колегия подлежи на обжалване при условията и по реда на чл. 193, ал. 8 от ЗСВ.

Конкурсът за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища-наказателна колегия е обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. С решение по пр. 29/17.09.2019 г. Съдийската колегия на ВСС повиши класираните кандидати в конкурса за повишаване и заемане на 2 свободни длъжности „съдия“ в апелативните съдилища-наказателна колегия, съответно в Апелативен съд - Бургас и в Апелативен съд - Варна. Съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 3 от Наредба № 1/09.02.2017 г. от тази дата започва да тече деветмесечният срок за приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, като същият изтича на 17.06.2020 г.

Към настоящия момент в Апелативен съд - Варна е налице 1 свободна длъжност, която попада в обхвата на приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, тъй като е овакантена по време на провеждане на конкурса (обн. в ДВ, бр. 38/08.05.2018 г.).

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение молбата на Милена Рангелова Даскалова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Перник за повишаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ в длъжност „съдия” във Върховен касационен съд - гражданска колегия, поради липса на освободена длъжност. Решението  подлежи на обжалване при условията и по реда на чл. 193, ал. 8 от ЗСВ.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет премести, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, Силвия Борисова Русева – следовател в следствения отдел на Специализираната прокуратура в длъжност „съдия” в Специализирания наказателен съд, считано от датата на встъпване в длъжност. Решението на Съдийската колегия  подлежи на обжалване при условията и по реда на чл. 193, ал. 8 от ЗСВ.

Конкурсът за преместване на длъжност „съдия“ в Специализирания наказателен съд е обявен с решение на Съдийската колегия по протокол № 18/11.06.2019 г. (обн. в ДВ, бр. 47/14.06.2019г.). С решение по пр. 1/21.01.2020 г. Колегията премести класирания на първо място кандидат в конкурса за преместване и заемане на 1 свободна длъжност „съдия“ в Специализирания наказателен съд. Съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 3 от Наредба № 1/09.02.2017 г. от тази дата започва да тече деветмесечния срок за приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, който съответно изтича на 21.10.2020 г. Към настоящия момент в този орган на съдебната власт е налице 1 свободна длъжност, която попада в обхвата на приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, тъй като е овакантена по време на провеждане на конкурса.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатурата на Велина Емануилова Антонова – съдия в Апелативен съд - Пловдив за участие в процедурата за подбор на кандидати в Списъка с международни съдии на Специализирания съд за Косово, за вакантни позиции RJ – 2019.

Съдийската колегия възложи на дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС да изпрати документите на кандидата на дирекция „Човешки ресурси“ в Министерство на външните работи за препращането им по съответния ред, ведно с писмо за подкрепа, изготвено съгласно изискванията на Звеното за планиране и провеждане на граждански операции към Европейската служба за външна дейност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във