Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение възражението на Момчил Георгиев – прокурор в Софийска районна прокуратура, относно изготвената му комплексна оценка и проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ /в сила до 11.02.2020 г./, във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ /ДВ, бр. 11/07.02.2020 г./ периодично атестиране, като прие, на основание чл. 206, ал. 1, във връзка с чл. 205, ал. 4, т. 1 от ЗСВ комплексна оценка „Добра“.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, процедури за избор на административни ръководители – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Пловдив /свободна длъжност/, окръжни прокурори на Окръжните прокуратури в Габрово и Кърджали /свободни длъжности/, районни прокурори в Районните прокуратури в София, Елин Пелин и Оряхово, които са свободни длъжности и в Районните прокуратури в Перник и Сливен, където мандатът на настоящите административни ръководители е изтичащ.

Предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт се подават в администрацията на ВСС, в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще предложи на Пленума на ВСС в следващото заседание на 12.03.2020 г., на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, да бъде съкратена щатната численост на Районна прокуратура – Шумен с една свободна длъжност „прокурор“ и да бъде разкрита една щатна длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Габрово, считано от датата на вземане на решението.

Настоящият административен ръководител на Окръжна прокуратура – Габрово – прокурор Надежда Желева, е заявила желание за назначаването й на длъжност „прокурор“ в същата прокуратура, като едновременно с това е дала съгласието си да бъде назначена за и.ф. „административен ръководител на ОП – Габрово“, което налага осигуряването на щатната възможност за оставяне на настоящия административен ръководител на длъжност „прокурор“ в Окръжната прокуратура Габрово, след изтичане на мандата.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, във връзка с § 9 от ПР към Наредба № 1 от 09.02.2017 г., Николина Симеонова Стойнова – прокурор в Апелативна прокуратура – София, Георги Методиев Асенов – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен и Росица Тодорова Славова – прокурор в Специализираната прокуратура, в длъжност „прокурор" във Върховна касационна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП", считано от датата на встъпване в длъжност.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не назначи, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, Николай Панайотов Христов – прокурор във Върховна административна прокуратура на длъжност „прокурор" във Върховна касационна прокуратура, тъй като не отговаря на изискването на чл. 191, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 43, ал. 6 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във