Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, освободи, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1-во от ЗСВ, Петя Данаилова Петкова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски районен съд, считано от 01.04.2020 г и я преназначи, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, в  длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от 01.04.2020 г. Преназначението е във връзка с депозирана молба от съдията.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Добрин Пеев Кючуков съдия в Окръжен съд – Ямбол и Нина Методиева Докторова съдия във Върховния административен съд, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение предложението от административните ръководители на Апелативен съд - Бургас, Окръжен съд - Бургас и Окръжен съд - Ямбол за удължаване срока на освобождаването на съдия Кючуков, след навършване на 65-годишна възраст и го освободи от заеманата длъжност, считано от 11.04.2020 г. Освободена бе и съдия Докторова,  на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ от заеманата длъжност, считано от 21.04.2020 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Димо Малчев Димов от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Варна, считано от 30.04.2020 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ивиана Димчева Йорданова - Наумова - съдия в Софийския районен съд, Цветанка Тодорова Бенина - съдия в Софийския районен съд, Стоян Тодоров Михов - съдия в Софийския районен съд, Петър Христов Маргаритов - административен ръководител - председател на Районен съд – Смолян и Ивайло Асенов Йорданов – съдия в Районен съд - Русе, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на встъпване в длъжност и повиши Елена Любомирова Донкова - съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, считано от датата на встъпване в длъжност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във