Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе събеседване с единствения кандидат в процедурата за избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Карнобат - Александър Александров Добрев – прокурор в РП – Сливен. Събеседването бе проведено чрез видеоконферентна връзка, във връзка с решение на Прокурорската колегия по протокол №14/15.04.2020 г. в д.т 20.

На основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Колегията проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Карнобат, като с 0 гласа „За“ и 9 гласа „Против“ не подкрепи кандидатурата на му.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решение № 249 от 08.01.2020 г. на Върховния административен съд – Шесто отделение, по адм. дело № 8969/2019 г. (влязло в сила на 13.02.2020 г.), с което се отхвърля жалбата на Свилен Анастасов Цеков – следовател в Следствения отдел при Софийска градска прокуратура, против решението по т.3 от протокол № 14 от заседанието на Прокурорската колегия, проведено на 15.05.2019 г., с което му е наложено дисциплинарно наказание „забележка“ и решение № 937 от 21.01.2020 г. на Върховния административен съд – Шесто отделение, по адм. дело № 2478/2019 г., (влязло в сила на 12.02.2020 г.)., с което се отхвърля жалбата на административния ръководител на Районна прокуратура - Разлог, против решението по т.2 от протокол № 3 от заседанието на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 30.01.2019 г., с което е прието, че Мирослав Валериев Каназирев – прокурор в Районна прокуратура - Разлог, не е извършил дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ, поради което не му е наложено дисциплинарно наказание.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл.160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Николай Михайлов от заеманата длъжност „следовател“ в Национална следствена служба, считано от 20.05.2020 г.

Колегията освободи, на основание чл.160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ и Иван Бойчев Боев от заеманата длъжност „следовател“в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Бургас, считано от 14.05.2020 г., поради постъпила от него молба.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл.160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Кирил Светлозаров Пейчинов от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител“ на Специализираната прокуратура и на основание чл.169, ал. 5 от ЗСВ го преназначи на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ана Владимирова Петкова – Семкова – прокурор в Софийска районна прокуратура и Вероника Александрова Димитрова – прокурор в Софийска районна прокуратура, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във