Параграф22 Daily

§22 Новини

Прокурорската колегия на ВСС атестира няколко обвинители

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), предварително атестиране на Димитър Антонов Димитров – прокурор в Районна прокуратура – Карлово, като прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра".

На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Никола Недялков Тъпчев – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, като прие на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра", като на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Никола Недялков Тъпчев придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Галин Найденов Байчев – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Монтана, Веселина Атанасова Гайдажиева – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Бургас, Галина Ненкова Георгиева – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, Румяна Георгиева Гачева – завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Смолян, Цветелина Бориславова Царска – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Враца, Станислав Желязков Станев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Варна, Валентин Димитров Георгиев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура –Сливен и на Красимир Тодоров Драганов – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, като на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Колегията, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, проведе и три извънредни атестирания на Надежда Иванова Банова – прокурор в Районна прокуратура – Чирпан, Николай Симеонов Вълчев – прокурор в Софийска районна прокуратура и Теодора Иванова Златева – прокурор в Софийска градска прокуратура, като прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Facebook logo
Бъдете с нас и във