Параграф22 Daily

§22 Новини

Финансово-административни решения на Пленума на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във ВСС за 2019 г. Той е изготвен в изпълнение на чл. 20, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, съгласно който ВСС до 31 май представя на Народното събрание и на Сметната палата годишен доклад. С него се представя оценка за състоянието на системите за финансово управление и контрол и за вътрешния одит във ВСС към 31.12.2019 г.; посочват се предприетите действия за развитие и подобрение на вътрешния контрол през 2019 г. и се представят проблемните области и въпроси, свързани с функционирането на системите за финансово управление и контрол, които се нуждаят от подобрение.

Според доклада изградената система за финансово управление и контрол във ВСС създава условия за законосъобразно разходване на бюджетните средства. Въведените системи за финансово управление и контрол със специални вътрешни актове, съдържащи политики и процедури, гарантират постигането на целите на организацията при спазване на принципите за ефективност, ефикасност и икономичност.

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за корекции по бюджетите на ВСС и на Софийски градски съд за 2020 г. с 20137 лв., с цел осигуряване на средства за изработка и монтаж на съществуващи гишектури за осигуряване на безопасни условия на труд и предотвратяване на зараза с COVID-19.

Приета бе справка за размера на утвърдените и усвоените от органите на съдебната власт средства за основни ремонти към 30.04.2020 г. Тя съдържа информация за 22 районни и окръжни съдилища и апелативен съд, както и за ВКС, Прокуратурата и ВСС, които отчитат усвоени средства в размер на 1 417 153 лв.

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за информация решенията на комисия „Бюджет и финанси“, приети на осем заседания, през времето когато не заседава ПВСС, проведени в периода 18.03.2020 г. – 13.05.2020 г., по повод решението на Народното събрание за обявяване на извънредно положение. Решенията са отразени в протоколи от заседанията, публикувани на интернет сайта на ВСС/Постоянни комисии/КБФ/Протоколи/ и в локалната информационна система на АВСС.

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие доклад на дирекция „Правна“ във връзка с изпълнението на договор за реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебната палата в гр. Карлово, както и че са налице предвидените основания за разваляне на договора, сключен между ВСС и „КНД – Консулт“ ООД. В тази връзка Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да развали договора и да упражни правата на възложителя на договора. Решението е във връзка с множество констатации за виновно неизпълнение на задълженията на фирмата-изпълнител, която е извършила едва около 30% от изискуемите строително-монтажни работи, без да са налице обективни обстоятелства за забавата.

Пленумът прие и доклад на Евгени Диков – член на ВСС и председател на Комисия „Управление на собствеността“ към ПВСС, изготвен в изпълнение на решение по т. 2 от протокол № 7/16.03.2020 г. на ПВСС, за взетите от Комисията решения за периода на обявеното извънредно положение в страната от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г. включително, когато не са провеждани заседания на ПВСС. В Доклада са посочени 7 решения по управлението и стопанисването на сградния фонд и имуществото на съдебната власт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във