Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно, с нито един глас „Против“, остави без уважение възражението на Евгения Тодорова Иванова – прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора срещу изготвената комплексна оценка от извънредно атестиране. На основание, чл. 196, т. 4 от ЗСВ проведе и извънредно атестиране, като прие на основание чл. 206, ал. 1, във връзка с чл. 205, ал. 4, т. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много Добра".

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно, с нито един глас „Против“, определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Димитър Кръстев Чорбаджиев - административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Ивайловград, за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Ивайловград, считано от 17.06.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ – Христо Цветанов Кашински /освободен от заеманата длъжност „завеждащ Окръжен следствен отдел“ в Окръжна прокуратура – Сливен, считано от 11.05.2020 г./, с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ и ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ е поощрен и Любомир Велков Лилков – прокурор в Районна прокуратура – Видин, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1 000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества, като на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ Колегията го освободи от заеманата длъжност, считано от 15.06.2020 г., поради навършване на 65-годишна възраст.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение молбите на Петя Симеонова Велева – Матова – следовател в Окръжния следствен отдел в Окръжна прокуратура – София и на Преслава Теодосиева Петкова – следовател в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, за назначаване, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, на длъжност „следовател“ в Национална следствена служба, поради липса на освободена длъжност.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, във връзка с § 9 от ПР към Наредба №1 от 09.02.2017 г., Виктор Иванов Иванов – прокурор в Софийска градска прокуратура и Нина Борисова Ангелова – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Монтана, в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ Димитър Антонов Димитров - прокурор в Районна прокуратура – Карлово и Райна Илкова Петрова - прокурор в Районна прокуратура – Лом, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“. Повиши Елена Серафимова Гоцева - прокурор в Районна прокуратура – Сандански, Владимир Цветелинов Колев - прокурор в Районна прокуратура – Шумен, Христо Благоев Кръстев - прокурор в Софийска районна прокуратура и Николай Иванов Гугушев - прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“. На място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, са повишени Невена Бойкова Владимирова - прокурор в Окръжна прокуратура - Хасково, Томи Любомиров Наков - прокурор в Софийска градска прокуратура и Анита Бойкова Андрова – Байракова – прокурор в Софийска градска прокуратура. Всички повишения са считани от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във