Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати откритата процедура за периодично атестиране на Росица Борисова Бузова, тъй като с решение на Колегията по протокол № 38/19.11.2019 г. тя е освободена от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град.

Колегията проведе на основание чл. 192, т. 2 от Закона за съдебната власт (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.) атестиране за придобиване на статут на несменяемост на Димитър Петков Димитров – съдия в Районен съд – Шумен, Анелия Стефанова Янева – съдия в Софийския районен съд, Атанаска Стоянова Павлова – съдия в Районен съд – Пещера, като за всеки от тях прие комплексна оценка „много добра“. Магистратите придобиват статут за несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от Закона за съдебната власт, считано от датата на вземане на решението.

Колегията проведе на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.) периодично атестиране на Цветомир Цаков Цветанов – и. ф. административен ръководител – председател на Районен съд – Етрополе, като прие оценка от атестирането „много добра“.

На основание чл. 234 от ЗСВ, Колегията повиши Михаела Светлозар Боева – съдия в Районен съд – Пловдив, на място в по-горен ранг „съдия в окръжен съд“. Албена Борисова Дойнова – съдия в Софийския районен съд, е повишена на място в по-горен ранг „съдия в апелативен съд“. Гюляй Шемсидинова Кокоева – съдия в Софийския районен съд, Атанаска Ангелова Атанасова – съдия в Административен съд – Бургас, и Христо Лилянов Лазаров – съдия в Апелативен съд – София, са повишени на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“,  считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди молба на Галена Чешмеджиева-Дякова, и. ф. председател на Районен съд – Бяла, с която оттегля съгласието си да упражнява административно-ръководните функции и отправя искане да бъде преназначена в Районен съд – Русе, на основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт. Съгласно него лицата се връщат на заеманата преди избора или на равна по степен длъжност, освен в случаите, когато са били назначени от по-ниско ниво на орган на съдебната власт“.

Колегията предлага на Пленума на ВСС да съкрати една длъжност за съдия в Районен съд – Дулово, и да я разкрие в Районен съд – Русе, предвид липсата на свободен щат в този орган на съдебната власт и възникналата необходимост от устройване на досегашния и. ф. административен ръководител, подал оставка, както и статистическите данни и проведената съгласувателна процедура с административния ръководител на Районен съд – Дулово.

На основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, Колегията предложи на Пленума на ВСС да съкрати на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ 1 длъжност „съдия“ в Районен съд – Генерал Тошево, и да я разкрие в Районен съд – Девня, считано от 02.07.2020 г. Предложението е мотивирано с предстоящия избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Девня, необходимостта от устройване на досегашния изпълняващ функциите председател на съда и липсата на свободна длъжност за съдия в този орган на съдебната власт, на която той да бъде устроен. Колегията отложи приемането на решение за освобождаване на Димо Цолов от и. ф. административен ръководител на Районен съд – Девня.

Facebook logo
Бъдете с нас и във