Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Пленума на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет съкрати щатната численост на Окръжна прокуратура – Търговище с една свободна длъжност „прокурор“ и разкри една длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Търговище, считано от 18.06.2020 г. Решението е във връзка с назначаване на класираните двама кандидати по обявения с решение на Прокурорската колегия по протокол № 3/30.01.2019 г. конкурс за младши следователи. За обявената една конкурсна длъжност в следствения отдел, желание са заявили двама кандидати, с еднакъв резултат и еднакъв общ успех от държавните изпити.

С решение на Колегията по протокол № 25/29.07.2019 г. двамата кандидати са одобрени, съобразно заявеното им желание, като към настоящия момент преминават задължителното 9-месечно обучение в Националния институт на правосъдието.

На посоченото основание, считано от 03.07.2020 г., Пленумът на ВСС съкрати една длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Стара Загора и разкри една щатна длъжност „прокурор“ в същата прокуратура. Решението е във връзка с планираните две длъжностите за „младши прокурори“ и предстоящото назначаване на длъжност „прокурор“ на един от младшите магистрати в органа, с изтичащ срок през юли 2020 г.

Пленумът на ВСС съкрати щатната численост на Районна прокуратура – Лом с една свободна длъжност „ прокурор“ и съответно разкри една щатна длъжност „прокурор“ в Района прокуратура – Берковица, считано от датата на вземане на решението. Увеличаването на щатната численост на Районна прокуратура – Берковица се налага с оглед необходимостта от устройване на административния ръководител с изтичащ на 24.06.2020 г. втори мандат, която е пожелала да бъде възстановена на заеманата преди избора длъжност „прокурор“ в районната прокуратура.

Пленумът на Висшия съдебен съвет по предложение на главния прокурор оптимизира щатната численост на Върховна касационна прокуратура, като разкри 5 щатни длъжности „прокурор“, считано от датата на вземане на решението. Решението е във връзка с трайната тенденция за увеличаване натовареността на прокурорите от ВКП – през 2018 г. ръстът на наблюдаваните и решени преписки от прокурорите спрямо 2017 г. е 11,9 %, докато през 2019 г. – 13,6 % спрямо предходната 2018 г. Увеличението е обезпечено чрез съкращаване щатната численост на районите прокуратури в Плевен, Лом и Девин с по една свободна длъжност „прокурор“ , и на Районна прокуратура – Димитровград с две свободни длъжности „прокурор“, считано от датата на вземане на решението.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във