Параграф22 Daily

§22 Новини

Финансово-административни решения на Пленума на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет извърши корекции, считано от 01.08.2020 г. по бюджетите на Върховен касационен съд и Апелативен съд – София за 2020 г., във връзка със свое решение от дистанционното заседание чрез видеоконферентна връзка по протокол № 10/30.04.2020 г., т. 1.6., с което на комисия „Бюджет и финанси“ е възложено да извърши анализ на средствата осигурени по бюджета на ВКС за Съдебната палата и да предложи проект на решение за корекция по бюджета на Апелативен съд – София.

Корекцията предвижда намаляване на бюджета на ВКС с 4 193 115 лв. и увеличаване на бюджета на Апелативен съд - София със същата сума по параграфите - издръжка, основен ремонт и придобиване на дълготрайни материални активи.

Във връзка с решенията на Съдийска колегия по протокол № 18/09.06.2020 г., т. 16 и на Комисия „Съдебна администрация“ по протокол № 8/04.06.2020 г., т. 5 относно прехвърляне на 31 щ. бр. от ВКС в Апелативен съд – София за обезпечаване на длъжностите свързани с дейността по стопанисването на Съдебната палата в гр. София и преназначаването на служители, заемащи тези длъжности, Пленумът на ВСС намали бюджета на ВКС от 15.07.2020 г. общо с 389 300 лв., в т. ч. по параграф „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 293 800 лв. и по параграф „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ с 95 500 лв. и съответно увеличи бюджета на Апелативен съд – София от 15.07.2020 г.

Решението на Пленума е съдебните служители от ВКС да бъдат преназначени в Апелативния съд при запазване на достигнатите възнаграждения.

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие да бъде извършен разход от Софийски районен съд в размер на 81 493.05 лв. за възстановяване на недължимо платена сума. Решението е във връзка с възстановяване на държавни такси по искови молби, преведени грешно от „Софийска вода“ АД на СРС вместо на Софийски градски съд.

По искане от административния ръководител на Административен съд – София-град се даде съгласие за увеличение на бюджета на съда с 300 лв. за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 09.03.2020 г., издаден от Софийски градски съд.

Пленумът на ВСС даде съгласие за увеличение по бюджета на Административен съд – Пловдив с 16 168 лв., с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател за извършване на текущ ремонт, заради проникване на дъждовна вода в сградата на съда.

Пленумът даде съгласие за увеличение на бюджета на Специализиран наказателен съд в размер на 1 898 лв. за закупуване на два броя телевизори за две съдебни зали, във връзка с водене на дела чрез видеоконферентна връзка.

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка и възможността за оптимизиране на процеса на правораздаване в електронна среда Пленумът даде съгласие за корекции по бюджетите на ВСС и на Районен съд – Карнобат с 2 396 лв. за закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации, с цел подмяна на дефектирал компютър и обособяване на ново работно място – отдалечена регистратура; на Районен съд – Луковит с 1 154 лв. за закупуване на компютърна конфигурация, уеб камера и микрофон за компютър.

Пленумът даде съгласие за корекции по бюджетите на ВСС и на Окръжен съд – Добрич, с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър на стойност 7 999 лв. и операционна система на стойност 1 901 лв., дефектирал стар сървър и необходимостта от осигуряване на нормалната дейност на информационните системи.

Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи, както и на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2020 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет извърши промяна по бюджета на съдебната власт към 18.06.2020 г., на основание чл. 113, ал. 7 от Закона за публичните финанси, като увеличи максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. с 3 724 764 лв. и съответно увеличи със същата сума максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.

Министърът на финансите ще бъде уведомен за извършената промяна по бюджета на съдебната власт за 2020 г., на основание чл. 113, ал. 8 от Закона за публичните финанси.

Решението на ВСС е във връзка с извършените от началото на 2020 г. корекции по бюджета на съдебната власт, свързани с одобряване на допълнителни разходи за обезпечаване на изпълнението на функциите на Бюрото по защита при главния прокурор, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители, касаещи издръжката и капиталовите разходи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във