Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решение на Върховния административен съд – петчленен състав – II колегия, с което оставя в сила решение постановено по адм. дело на тричленен състав на ВАС, Шесто отделение, с което се обявява нищожността на решение по т. 2 от протокол на Съдийската колегия на ВСС и се отменя, по жалба на Даниела Красимирова Тошева – съдия в Софийски районен съд, решение по т. 1 от протокол № 28/25.09.2018 г. на СК-ВСС.

Петчленният състав на ВАС оставя в сила решение на тричленен състав, с което е прието, че Съдийската колегия на ВСС няма правомощия да налага наказание „забележка“ по чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, поради което е обявена нищожност на нейното решение в посочената част.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати производството по дисциплинарно дело № 14/2017 г. по описа на ВСС, поради освобождаването на Атанас Атанасов Додов от длъжността „съдия“ в Софийски районен съд. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в седемдневен срок, считано от датата на обявяването му.

С решение на Колегията по протокол № 21/02.07.2019 г., т. 17, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, той е освободен от заеманата длъжност „съдия“ в СРС, считано от 05.07.2019 г. Предвид това в производството по дисциплинарното дело не е налице субект, по отношение на който би могла да бъде реализирана дисциплинарна отговорност при наличие на законовите предпоставки и същото следва да бъде прекратено.

Facebook logo
Бъдете с нас и във