Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Пленума на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, съкрати една свободна длъжност „съдия“ във Военен съд – София и съответно разкри една длъжност в Районен съд - Пловдив, считано от датата на вземане на решението. Решението е във връзка с предложението от Съдийската колегия на ВСС за назначаването на младши съдия Силвия Алексиева, след изтичане на двугодишния срок по чл. 240 от ЗСВ. Съдия Алексиева е назначена в Окръжен съд – Сливен на 02.07.2018 г. и неколкократно е подавала молби за назначаване в съдебния район на Окръжен съд – Пловдив, по лични причини.

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 27, ал. 2 от ЗСВ, обяви подадената оставка от Даниела Илиева Машева  – изборен член на Висшия съдебен съвет, съгласно чл. 130, ал. 8, т. 1 от Конституцията на Република България. В заявлението за освобождаване от длъжност г-жа Машева е посочила 26.06.2020 г. за дата на оставката ѝ.

Съгласно Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите при предсрочно освобождаване на изборен член на ВСС в 7-дневен срок се свиква съответното общо събрание. В тази връзка Прокурорската колегия на ВСС, с решение по протокол № 23/24.06.2020 г., предложи изменения и допълнения на Правилата, касаещи изискуемите от кандидатите декларации по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; съдържанието на досиетата им в системата за електронен избор на членове на ВСС и възможността за провеждане на общи събрания дистанционно чрез видеоконферентна връзка.

След проведено обсъждане Пленумът на ВСС отложи разглеждането на предложението от Прокурорската колегия за промяна в Правилата за следващото си заседание, като междувременно Правилата ще бъдат изпратени на Правната комисия към Пленума на ВСС за съгласуване и синхронизирането им с промените в Закона за съдебната власт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във