Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ изслуша Драган Георгиев Драганов - прокурор в Софийска районна прокуратура, във връзка с негово възражение срещу изготвената му комплексна оценка. Със 7 гласа „За“ и 1 глас „Против“, остави без уважение неговото възражение, като на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ и § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.), проведе извънредно атестиране и прие комплексна оценка от атестирането „Добра".

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 22.07.2020 г. за дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат Елин Василев Алексов - прокурор във Военно-окръжна прокуратура – София в процедурата за избор на Административен ръководител – военно-апелативен прокурор на Военно-апелативна прокуратура и 29.07.2020 г. за дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат Маргарит Куртев Стоилов - и.д. административен ръководител – районен прокурор на РП – Харманли за избор на Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - Харманли.

Процедурите за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт са открити с решения на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №28/18.09.2019 г. (обн. ДВ, бр.76/27.09.2019 г.) и протокол №1/22.01.2020 г. (ДВ, бр.9/31.01.2020 г.).

По предложение на изпълняващ функциите административен ръководител на Специализираната прокуратура - Ангел Илиев, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Калин Асенов Стоилов – прокурор в Специализираната прокуратура и Евгения Асенова Щъркелова – прокурор в Специализираната прокуратура, на длъжност “заместник на административния ръководител“ в същата прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.

Назначаването на г-жа Евгения Щъркелова е чрез определяне, на основание чл. 30, ал. 5, т.4 от ЗСВ, пета щатна длъжност „заместник на административния ръководител“, чрез трансформиране на една свободна длъжност „прокурор“ от щатната численост на органа в една щатна длъжност “заместник на административния ръководител“, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, по заявление от Даниела Костадинова Начева - “заместник на административния ръководител“ на Специализираната прокуратура и на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ я освободи от заеманата длъжност, като на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ я преназначи на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение молбите на Росица Георгиева Слабакова–Каракачанова – прокурор в Софийска градска прокуратура и Даниела Иванова Попова – прокурор в Апелативна специализирана прокуратура за назначаване, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, на длъжност „прокурор" във Върховна касационна прокуратура, поради липса на освободена длъжност.

И двамата магистрати са участвали в обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №6/21.02.2018 г. конкурс за повишаване в длъжност и преместване на длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл.160, във връзка с чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ, освободи Даниела Ангелова Димитрова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-градски прокурор“ на Софийска градска прокуратура и я преназначи, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ на длъжност „прокурор“ в същата прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във