Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт, във връзка с § 205, ал. 1 от ПЗР на ЗСВ, преназначи Георги Стоянов Милушев – и. ф. административен ръководител – председател на Окръжен съд – Кърджали, на длъжност „съдия“ в същия орган на съдебната власт, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител – председател на Окръжен съд – Кърджали.

Решението е във връзка с молба от Георги Милушев, да бъде преназначен на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Кърджали.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Становище на комисията по атестирането и конкурсите, че процедурата по периодично атестиране на Слав Иванов Бакалов – административен ръководител – председател на Административен съд – Сливен, не следва да бъде прекратена.

Колегията намери, че в конкретния случай действително променената разпоредба на чл. 196 от ЗСВ е с материалноправен характер като обаче следва да бъде взет предвид и § 72, ал. 2 от ЗИДЗСВ (в сила от 11.02.2020 г.), според който разпределените на членовете на комисията по атестирането и конкурсите преписки по изготвяне на комплексна оценка от атестирането до влизане в сила на този закон се довършват по досегашния ред. Разпоредбата е аналогична и на други преходни разпоредби в ЗСВ (§ 72, ал. 1, § 206, § 208 от ЗИДЗСВ), уреждащи заварените производства, вкл. дисциплинарни и конкурсни процедури. Използваният от законодателя във всички тях израз „по досегашния ред“ не ограничава само процедурата по приключването им, а регламентира цялостния начин на приключване на висящите производства, вкл. и приложимите законови разпоредби, касаещи условията за провеждане на тези производства.

В допълнение и като аргумент в подкрепа на изложеното по-горе, следва да бъде взето предвид, че СК на ВСС в проведения дебат в заседание, на 01.10.2019 г. по повод ЗИД ЗСВ вече е изразила идентично на настоящото становище относно смисъла/съдържанието на предходните разпоредби на ЗИДЗСВ и  начина на приключване на висящите преписки за атестиране, което е обективирано в протокол № 31 от 01.10.2019 г.

 С оглед спазване на принципа на равнопоставеност, следва да бъде отбелязано, че след влизане в сила на промените в Закона за съдебната власт от месец февруари 2020 г. с решение на Съдийската колегия на ВСС са приключили 16 процедури по второ периодично атестиране на съдии, т. е. казуси, идентични на настоящия случай.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 196, т. 4 от Закона за съдебната власт (в сила от 11.02.2020 г.), във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ и § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), проведе извънредно атестиране на Нели Генчева Иванова – съдия в Районен съд – Разград, като прие комплексна оценка „много добра“.

Колегията повиши на основание чл. 234 от ЗСВ, Ъшъл Лютфи Ириева – съдия в Районен съд – Бяла, Невена Иванова Ковачева – съдия в Районен съд – Бургас, Асен Тотев Радев – съдия в Районен съд – Бургас, Дарина Кирчева Йорданова – съдия в Районен съд – Бургас, Веселина Михайлова Узунова-Панчева – административен ръководител – председател на Районен съд – Каварна, на място в по-горен ранг „съдия в Апелативен съд“, считано от датата на вземане на решението.

На място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“ са повишени Галена Петкова Чешмеджиева-Дякова – съдия в Районен съд – Русе, Стою Христов Згуров – съдия в Софийския районен съд, Радостина Петкова Иванова – съдия в Районен съд – Бургас, Георги Христов Иванов – съдия в Районен съд – Бургас, Петя Георгиева Георгиева-Стоянова – съдия в Окръжен съд – Бургас, Живко Павлов Георгиев – съдия в Районен съд – Каварна, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във