Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Палмира Димитрова Атанасова – административен ръководител – председател на Районен съд – Левски за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Левски, поради изтичащ мандат, считано от 16.07.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „б“ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Милена Стоянова Маркова – Георгиева – съдия в Административен съд - Добрич, с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“, както и с парична награда в размер на 1 000 лв., за безупречно и високопрофесионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на поставените актове и на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 я освободи от заеманата длъжност, считано от 12.07.2020 г., поради навършване на 65-годишна възраст.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Христина Вълчанова Димитрова – и.ф. административен ръководител – председател на Районен съд – Раднево, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Раднево, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет допълва решението си по протокол №21/23.06.2020 г., т.5.2, относно преназначението, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ на Галена Петкова Чешмеджиева-Дякова - и.ф. „административен ръководител-председател“ на Районен съд – Бяла на длъжност „съдия“ в Районен съд – Русе, като текстът на решението е както следва:

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет преназначава, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Галена Петкова Чешмеджиева-Дякова - и.ф. „административен ръководител-председател“ на Районен съд – Бяла на длъжност „съдия“ в Районен съд – Русе, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението и при довършване на започнатите с нейно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет съкрати, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8, една щатна бройка от щатната численост на Районен съд – Кърджали, за длъжност „счетоводител“ и разкри една щатна бройка за длъжност „управител сгради“ в Апелативен специализиран съд, считано от 15.07.2020 г. Относно щатната численост на Районен съд – Златоград, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, съкрати една щатна бройка за длъжност „съдебен секретар“ и разкри една за длъжността „чистач“ в Административен съд – Велико Търново, считано от 15.07.2020 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във