Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение възражението на Росен Николов Каменов - прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив, по повод негово възражение срещу изготвената му комплексна оценка. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, проведе извънредно атестиране, като прие, на основание чл. 206, ал. 1, във връзка с чл. 205, ал. 4, т. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра чрез жребий Пламен Найденов за член на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 11/2017 г. по описа на ВСС, както и Георги Кузманов /при отвод на Калина Чапкънова/ за член на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 9/2020 г. по описа на ВСС, и двамата на мястото на Даниела Машева.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, полк. Христо Гандев Тинев – административен ръководител – военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – Сливен за изпълняващ функциите „административен ръководител - военно-окръжен прокурор“ на Военно-окръжна прокуратура – Сливен, считано от 10.07.2020 г. Соня Крумова Александрова - административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Шумен бе определена за изпълняващ функциите административен ръководител, считано от 16.07.2020 г., като за Районна прокуратура – Своге, също бе определен досегашния административен ръководител – Борислава Иванова Барболова, за изпълняващ функциите, считано от 21.07.2020 г.

И трите назначения са поради изтичащ мандат, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, освободи Михаил Георгиев Рашевски от заеманата длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе, поради подадена оставка.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатурата на Нивелин Пенчев Начев – изпълняващ функциите „военно-апелативен прокурор“ на Военно-апелативна прокуратура за участие в процедурата на Европейската служба за външна дейност за подбор на командировани експерти по втора Заявка за принос към съветническата мисия на ЕС за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) за 2020 г.

На дирекция „Международна дейност и протокол“ е възложено да изпрати в онлайн формуляра на кандидата до дирекция „Човешки ресурси“ в Министерство на външните работи за препращането му по съответния ред по електронен път.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Димо Димитров Бъчваров на заеманата преди назначаването му за „административен ръководител – военно-окръжен прокурор“ на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив на длъжност „прокурор“ в същата прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатурата на Нивелин Пенчев Начев – изпълняващ функциите „военно-апелативен прокурор“ на Военно-апелативна прокуратура за участие в процедурата на Европейската служба за външна дейност за подбор на командировани експерти по втора Заявка за принос към съветническата мисия на ЕС за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) за 2020 г.

На дирекция „Международна дейност и протокол“ е възложено да изпрати в онлайн формуляра на кандидата до дирекция „Човешки ресурси“ в Министерство на външните работи за препращането му по съответния ред по електронен път.

Facebook logo
Бъдете с нас и във