Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша Михаела Димитрова Тихова - прокурор в Софийска районна прокуратура по повод нейно възражение срещу изготвената комплексна оценка от атестиране за придобиване статут на несменяемост.

Прокурор Тихова изразява несъгласие срещу формираните оценки „4“ в част IV, т. 2 и в част V, т. 4 от ЕФА. Колегията не уважи нейното възражение, като на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост, прие, на основание чл. 206, ал. 1, във връзка с чл. 205, ал. 4, т. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра", като прокурор Тихова, на основание чл. 207, ал. 1 придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет състави списък на действащите прокурори, по реда на чл. 29д, ал. 1 от ЗСВ, според който в 14-дневен срок от насрочване на прекия избор на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, съответната колегия на Висшия съдебен съвет съставя списъци на действащите съдии, прокурори и следователи, които служат за избирателни списъци.

Списъкът включва имената на 1540 прокурори и ще бъде публикуван на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

В тридневен срок от публикуване на списъка всеки прокурор, на основание чл. 29д, ал. 2 от ЗСВ може да поиска от Прокурорската  колегия на Висшия съдебен съвет да бъде включен в списъка. Колегията се произнася в тридневен срок от постъпване на искането с решение, което не подлежи на обжалване.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обяви, на основание чл. 188, ал. 1, във връзка с чл. 189, ал. 1 и чл. 190 от ЗСВ, дванадесет свободни длъжности „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура и обяви конкурс за повишаване и заемане на 12 длъжности „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура.

При провеждане на конкурса за повишаване, конкурсната комисия взема предвид резултатите от последното атестиране и проверките от по-горестоящите органи на съдебната власт и от ИВСС, данните от кадровото им дело и преценява разгледаните и приключени дела и преписки, въз основа на които прави обща оценка за притежаваните от кандидата професионални качества.

В случаите на преминаването на съдия или следовател на длъжност „прокурор“, съгласно чл. 189, ал. 4 от ЗСВ, конкурсната комисия задължително проверява познанията на кандидата за заемане на длъжност в друг по вид орган на съдебната власт чрез полагане на писмен изпит по ред, определен в Наредба № 1.

Решенията на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще бъдат обнародвани в Държавен вестник и ще бъдат публикувани в един централен всекидневник и на интернет страницата на ВСС.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, назначи Милен Георгиев Ютеров – прокурор в Софийска районна прокуратура, Лилия Минкова Симеонова – прокурор в Софийска градска прокуратура и Иво Валентинов Илиев – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-градски прокурор“ на Софийска градска прокуратура. Назначението на прокурор Симеонова е след освобождаването, на основание чл. 160, във връзка с чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ на Михаела Спасова Райдовска от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-градски прокурор“ на Софийска градска прокуратура, която бе преназначена, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ на длъжност „прокурор“ в същата прокуратура, както и назначението на прокурор Илиев е след освобождаване от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-градски прокурор“ на Софийска градска прокуратура на Николай Василев Русинов и преназначението му на длъжност „прокурор“ в същата прокуратура.

На длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Перник бе назначена Албена Георгиева Терзийска, след освобождаването от заеманата такава длъжност от Бисер Игнатов Ковачки и преназначението му на длъжност „прокурор“ в същата прокуратура.

За „заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор“ на Апелативна специализирана прокуратура е назначена Даниела Ангелова Димитрова – прокурор в Софийска градска прокуратура.

Всички назначения са считани от датата на встъпване в длъжност.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Никола Иванов Пашов – прокурор в Районна прокуратура – Велико Търново, с отличие „служебна благодарност и грамота“, за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения, като на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ го освободи от заеманата длъжност, считано от 21.07.2020 г., поради навършване на 65- годишна възраст.

На основание чл.160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ бе освободен и Илчо Петров Петров от заеманата от него длъжност – прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора, считано от 08.08.2020 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във