Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение да отстрани временно Георги Методиев Асенов от длъжността „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, за срок от 2 месеца,  считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед № 243/11.05.2020 г. на административния ръководител на Районна прокуратура – Кюстендил, с която, на основание чл. 327, ал.1 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Сеслав Димитров Помпулуски – прокурор в Районна прокуратура – Кюстендил. Заповедта ще бъде приложена към кадровото дело на прокурора.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, поради подадени оставки, освободи от заеманите длъжности Даниела Костадинова Начева – прокурор в Специализираната прокуратура, считано от 01.09.2020 г., Росица Петрова Рускова – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, считано от 10.08.2020 г. и Цветомила Цветанова Събинска – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Враца, считано от 03.08.2020 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, определи Камен Иванов Каменов – заместник на административния ръководител – заместник – районен прокурор на Районна прокуратура – Враца, за изпълняващ функциите „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Враца, считано от 03.08.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

За изпълняващ функциите „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Сандански бе определен Николай Владимиров Захманов, досегашният административен ръководител, считано от 07.08.2020 г., до встъпване в длъжност на нов.

За изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Специализираната прокуратура е определена Валентина Иванчева Маджарова – заместник на административния ръководител на същата прокуратура. Тя заема длъжността, след като Колегията отмени свое решение по протокол № 23/24.06.2020 г., д.т 35, с което за изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Специализираната прокуратура бе определен Христо Димитров Динев – прокурор в Софийска градска прокуратура, който днес на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ колегията освободи от длъжността „прокурор“ в Софийска градска прокуратура, поради подадена от него оставка.

До обявяването на конкурс и встъпването в длъжност на нов административен ръководител, както и заради необходимостта от осигуряване ефективно ръководство на дейността на Специализираната прокуратура, г-жа Маджарова ще заеме длъжността, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160, във връзка с чл. 243 от ЗСВ, назначи Мирела Бончева Василева – младши прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора, на длъжност „прокурор“ в същата прокуратура, считано от 10.08.2020 г. Решението е съобразено с обстоятелството, че е налице овакантяване на трета длъжност „прокурор“ в органа, поради пенсиониране.

Г-жа Василева бе третият прокурор, заявил желанието си за устройване в органа, но поради липса на свободна длъжност, Колегията с решение по Протокол №25/01.07.2020 г., удължи срока на назначението й с до 6 месеца.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 262, ал. 3 от ЗСВ, във връзка с решение на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието по Протокол №117/13.07.2020 г., командирова като постоянни преподаватели по наказателно право и процес на кандидатите за младши прокурори за съдебната учебна 2020 - 2021 година Нина Стефанова Янева – прокурор в Софийска градска прокуратура и Искра Трайкова Билярска – прокурор в Окръжна прокуратура – София, а за постоянни преподаватели по наказателно право и процес на кандидатите за младши следователи - Румяна Ангелова Тозова-Пейчева и Бисерка Иванова Стоянова - следователи в Национална следствена служба, считано от 15.09.2020 г.

Колегията прие за сведение информацията относно оценките на магистрати, за работата им като постоянни преподаватели за срока на командироването им, като същите да бъдат приложени към кадровите им досиета.

Facebook logo
Бъдете с нас и във